Rakentamisen aikainen toiminta

Työnjohtajat

Töiden aloittaminen

Erityissuunnitelmat

Rakennustyön valvonta / viranomaiskatselmukset

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Suunnitelmista poikkeaminen

Lupapäätös on syytä lukea huolella. Tutustu lupapäätökseen yhdessä pääsuunnittelijan, vastaavan ja muiden työnjohtajien sekä suunnittelijoiden kanssa.

Lupapäätöksessä määrätään kuhunkin kohteeseen vaadittavat katselmukset ja mahdolliset muut noudatettavat ehdot. Päätöksessä luetellaan myös erityissuunnitelmat sekä muut rakennusvalvontaan toimitettavat asiakirjat. Siitä selviää myös hankkeelle vaaditut työnjohtajat.

Viralliset leimatut pääpiirustukset voi luvan myöntämisen jälkeen tulostaa Lupapiste logo jpg -palvelusta. Tulostettu lupasarja tulee olla mukana katselmuksilla.

Muista kutsua kaikki hankkeen onnistumisen kannalta oleelliset suunnittelijat / työnjohtajat osapuoliksi Lupapisteeseen. Liitteiden lisäämisestä vastuullinen henkilö on myös syytä sopia.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta on määrätty MRL 119 §:ssä.

TYÖNJOHTAJAT

Hankkeelle valtuutettu henkilö kutsuu lupapäätöksessä vaaditut työnjohtajat mukaan hankkeelle. Työnjohtajat täydentävät omat tietonsa, liittävät aina mukaan opintotodistuksensa kurssiluetteloineen ja cv:n josta ilmenee työkokemus vastaavista hankkeista vähintään viimeisen viiden vuoden ajalta ja jättävät hakemuksen/ ilmoituksen.

Töitä ei saa aloittaa ennen kuin vastuullinen työnjohtaja on hyväksytty. Jos työnjohtajan hyväksyminen peruutetaan tai tämä eroaa tehtävästä on rakennustyö keskeytettävä kunnes hankkeelle on hyväksytty uusi työnjohtaja.

TÖIDEN ALOITTAMINEN

Töitä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Erityistapauksissa aloittamisoikeus voidaan myöntää myös ennen luvan lainvoimaisuutta MRL 144 § mukaisesti.

Lupaehtona oleva aloituskokous tulee pitää ennen töiden aloittamista. Mikäli lupaehdoissa ei ole edellytetty aloituskokouksen pitämistä, tulee rakennustyön aloittamisesta tehdä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle MRL 149 c §  mukaisesti.

Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

Ennen rakennustyön aloittamista sallitut toimet  on määritelty MRL 149 d §:ssä. Myös tällaisista rakentamista valmistelevista toimenpiteistä on ennen niiden aloittamista ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

ERITYISSUUNNITELMAT

Lupapäätöksessä vaaditut erityissuunnitelmat tulee toimittaaLupapiste logo jpg  -palveluun ennen kunkin työvaiheen aloittamista. Vastaava erityissuunnittelija allekirjoittaa suunnitelmat Lupapisteen sähköisellä työkalulla ja tarkistaa samalla, että ne on nimetty ja liitetty oikein.

Vastaavan erityissuunnittelijan tulee aina ilmoittaa tarkastus- tai LVI-insinöörille sähköpostilla asiakirjojen lisäämisestä. Vaativimmissa hankkeissa erityissuunnitelmat esitellään lisäksi tarkastus-/ LVI-insinöörille henkilökohtaisesti vastaavan suunnittelijan toimesta. Esittelyaika varataan puhelimitse ja esiteltävät asiakirjat liitetään Lupapisteeseen. Lisäksi esittelytilaisuuteen tulee toimittaa yksi paperikopiosarja.

Lupapisteeseen toimitetut erityissuunnitelmat ym. rakennusaikaiset liitteet arkistoidaan sähköisesti, joten niiden liittämisessä tulee noudattaa huolellisuutta. On huomioitava mm. asiakirjan oikea suunta, koko, mittakaavan oikeellisuus, liitteen tyyppi, nimeäminen ja liittäminen oikeaan toimenpiteeseen/rakennukseen.

RAKENNUSTYÖN VALVONTA

Rakennustyön valvonnasta määrätään MRL 149 §:ssä. Rakennusvaiheen suoritukseen liittyvällä työvaiheiden tarkastusten todentamisella seurataan, että rakennustyöstä vastuulliset huolehtivat heille kuuluvista tehtävistään. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii ja vastaa lähinnä siitä, että lain edellyttämät katselmukset ja tarkastukset tulevat hoidetuiksi ja dokumentoiduiksi. Rakentamiseen liittyvät sisältökysymykset ja -ratkaisut ovat rakennushankkeen toteuttajan vastuulla.

RAKENTAMISEN AIKAISET VIRANOMAISKATSELMUKSET

Lupapäätöksessä on määrätty hankkeeseen tarvittavat katselmukset MRL 150 § mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana määrätä  MRL 150 a § perusteella niiden lisäksi tehtäväksi myös muita tarkastuksia.

Viranomaiskatselmuksissa selvitetään, onko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehty. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksissa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksissa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan.

 1.     Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä tulee olla tehty kaava- ja ranta-alueilla ennen aloituskokousta ja /tai perustustöiden aloittamista.

Maastoonmerkintä tehdään hyväksytyn asemapiirroksen mukaan.

Lupapäätöksessä ehtona oleva katselmus tilataan kaupungin maastomittauspalvelusta, muussa tapauksessa merkintä hoidetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän toimesta

2.     a.  Aloituskokous 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä.

Aloituskokous voidaan pitää, kun:

– vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja on hyväksytty

– rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen on suoritettu

Aloituskokouksesta määrätään MRL 121 §:ssä. Lisätietoa saat Lohjan omista ohjeista aloituskokous varten. Aloituskokouspöytäkirjan voit tulostaa täältä.

2.     b. Aloittamisilmoitus  

Lupaehdoissa edellytetty aloittamisilmoitus tulee toimittaa lupaehtojen mukaan ennen töiden aloittamista kun :

– vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja on hyväksytty

– lupapäätös on saanut lainvoiman

3.      Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset

KVV-/ IV-työnjohtaja sopii aloituskokouksen jälkeen LVI-katselmusten toteutustavasta / -ajankohdasta LVI-tarkastajan kanssa. LVI-tarkastukset alkavat tavallisesti jo pohjaviemäreistä.

Hyvä muistaa:

– KVV- /IV-työnjohtaja tilaa ja on paikalla katselmuksissa yhdessä kohteen vastaavan työnjohtajan kanssa.

– Pohjaviemärit on tarkastettava ennen peittämistä!

– Jätevesien puhdistusjärjestelmän asennustarkastus suoritettava, kun imeytysputkisto on vielä näkyvissä.

– Huom ! Erityissuunnitelmat tulee olla toimitettuna ohjeiden mukaisesti

4.     Rakennuksen paikan tarkastaminen

Lähes kaikissa lupapäätöksissä on lupaehtona rakennusten ja rakennelmien sijainnin tarkastaminen; se tulee suorittaa kun rakennuksen sokkelit on rakennettu.

Lupaehtona oleva rakennuksen paikan tarkastaminen  tilataan kaupungin maastomittauspalvelusta.

5.     Rakennekatselmus

Rakennekatselmus suoritetaan mikäli se on luvan ehtona eikä aloituskokouksessa ole muuta sovittu.

Rakennekatselmus tilataan, kun kantavat- ja jäykistävät- sekä palo-osastoivat rakenteet ovat vielä tarkastettavissa (saa olla osin piilossa).

Vastaava työnjohtaja tilaa rakennekatselmuksen riittävän ajoissa rakennustarkastajalta/ tarkastusinsinööriltä. Katselmusten toimitusaika normaalisti noin 1-2 viikkoa.

Vastaava työnjohtaja ja vastaava rakennesuunnittelija tarkastavat rakenteet ja päivittävät rakennustöiden tarkastusasiakirjan etukäteen, päivitetty tarkastusasiakirja on oltava katselmuksessa.

Arkistoleimatut rakennepiirustukset tulee olla katselmuksessa työmaalla.

-Huom ! Erityissuunnitelmat tulee olla toimitettuna ohjeiden mukaisesti.

6.     Muut katselmukset / tarkastukset

Muut katselmukset ja tarkastukset kirjataan rakennustyön tarkastusasiakirjaan kunkin vastuuhenkilön toimesta(VTJ, KVV-, IV-työnjohtaja, yms.).

Muiden suoritettujen tarkastusten pöytäkirjat tulee toimittaa Lupapiste logo jpg -palveluun ennen osittaista- tai lopullista loppukatselmusta (esim. sähkötarkastuspöytäkirja, hissitarkastus)

7.     Loppukatselmus (MRL 153 §)

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.
Loppukatselmus voidaan suorittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on toimittanut  ilmoituslomakkeen loppukatselmusta varten. Lomakkeella ilmoitetaan, että rakennustyö on valmis ja MRL 153 § 2 momentin mukaiset edellytykset täyttyvät.

Rakennusvalvontaviranomainen voi hyväksyä rakennuksen tai sen osan käyttöön otettavaksi myös osittaisessa loppukatselmuksessa (käyttöönottokatselmus) tietyin edellytyksin. Lue lisää Ohjeesta pientalon osittaista sekä loppukatsemusta varten.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana.

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f § )

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.

Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä muiden työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä.

Ajantasainen käynnissä olevaan työvaiheeseen asti täytetty rakennustyön tarkastusasiakirja tulee olla esittää rakennustyön aikaisissa katselmuksissa sitä kysyttäessä.

Tarkastusasiakirjan yhteenveto tulee toimittaa Lupapisteeseen  ennen suoritettavaa osittaista- tai lopullista loppukatselmusta.

SUUNNITELMISTA POIKKEAMINEN RAKENNUSTYÖN AIKANA

Rakennusaikaisten muutosten toteutusmahdollisuudet ja käsittelytapa on tarkistettava rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin ja AINA etukäteen!

Rakennustarkastaja voi rakennustyön aikana antaa suostumuksen poiketa lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista MRL 150 e §:n mukaisesti. Joissain tapauksissa muutos edellyttää muutosluvan käsittelyä.

Rakennustyön aikana erityissuunnitelmiin tehdyt merkittävät muutokset on toimitettava erityissuunnittelijan allekirjoittamina Lupapisteeseen ennen kyseessä olevien työvaiheiden aloittamista.

 

Aiheeseen liittyvää: