Maankäytön selvitykset

Täältä löytyy Lohjan kaupungin kaavoitukseen liittyvät selvitykset. Aineistoa päivitetään jatkuvasti.

Arkeologia 
Asukaskyselyt ja vuorovaikutus
Ilmasto ja energiaselvitykset 
Hulevedet ja vesihuolto 
Kaupalliset selvitykset
Liikenne ja pysäköinti
Luonto ja luonnonympäristö
Maisema
Palvelut 
Pohjatutkimukset ja massataloustarkastelut
Kaupunkikuva ja rakennettu ympäristö
Sosiaaliset vaikutukset 
Ympäristöhäiriöt 
 

Tiedostojen avaaminen onnistuu parhaiten Chrome tai Firefox selaimella


 

Arkeologia

Y5 Lohjansolmun asemaseutu ja Lehmijärvi-Pulli. Arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy 2019)
Lohja Vahermanjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi, 2017
L71 Esiselvitys Alueen Arkeologisen perinnön huomioimisesta maankäyttöprosesissa 2016
L71 Tontin 444-28-800-1 eteläosan tarkkuusinventointi. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 2016
Muinaisjäännösinventointi 2016, Mikroliitti Oy
Y4, Lieviö-Pauni, Arkeologinen inventointi (28.-31.7.2014)
Y3 Paloniemen osayleiskaava-alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi 2014
L71 Lohja Haukilahti, Rautakautisen asuinpaikan kaivaus, Kelola ja Koivisto 2008
L71 Kasvimakrofossiilitutkimus Lohja Haukilahti, Vanhanen 2008
L71 Lohja Haukilahti, Moniperiodisen asuinpaikan koekaivaus, Vuoristo 2007
Vohloisten arkeologinen selvitys, 2007 
Paloniemen, Nummenkylä ja Gunnarlan osayleis- ja asemakaava-alueiden arkeologinen inventointi Museivirasto, 2006

Arkeologisia selvityksiä löytyy myös kulttuuriympäristön palveluikkunasta 

 

Asukaskyselyt ja vuorovaikutus

L46 Lempolan työpaikka-alue. Asukaskyselyn raportti, 2019
L52 Hiidensalmi, Vuorovaikutusraportti, 2018
L65 Lempola Asukaskyselyn tulokset 6/2017 
Y4 Lieviö-Pauni asukaskyselyn 9.4.-8.5.2014 tulokset:  Karttavastaukset teemoittain   Monivalintakysymykset_koonti     Tiivistelmä vastauksista
Lohjan keskustan rantakyselyn tuloksia, Terhikki Vaarala, maisema-arkkitehti yo. Lohjan kaupunki 2014
Keskustakysely
Taimisto-Tennari
Taajamaosayleiskaavan asukaskyselyn tulokset 16.8.2007, Lohjan kaupunki

 

Ilmasto ja energiaselvitykset

Y5 Ilmastovaikutusten arviointi (FCG 9.4.2020)
Y5 Lohjan rautatieaseman liityntäliikenteen hiilidioksidipäästöt vuonna 2030 (diplomityö/Tampereen yliopisto 12/2019)
Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen energiatehokkuustarkastelu, 29.8.2014, Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd
Paloniemen osayleiskaavaluonnoksen KEKO-B-laskelma 2016
Taajamaosayleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi, Pöyry, 2011

 

Hulevedet ja vesihuolto

Y5 Hulevesiselvitys (Lohjan kaupunki/kaavoitus 13.5.2020)
Y5 Pohjavesivaikutusten arviointi, julkinen (Ramboll 30.4.2020)
L63 Laurentiustalo, Hulevesisuunnitelma. 2018
L65 Lempola, Hulevesiselvitys 10.12.2018
L65 Lempola, Hulevesisuunnitelma 10.12.2018
Paloniemi I asemakaava L50, hulevesiselvitys, FCG, 2018
Maisema- ja hulevesiselvitys 22.6.2016, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Paloniemen OYK Vesihuollon yleissuunnitelma 2015,24.9.2015, Sweco Ympäristö Oy
Paloniemen OYK Hulevesiselvitys 2015

Taimisto-Tennarin alueen hulevesiselvitys 17.12.2015
Taimisto-Tennari, Liite 1 Valuma-aluekartta
Taimisto-Tennari, Liite 2 Yleissuunnitelmakartta

Taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys 28.10.2011, Lohjan kaupunki

 

Kaupalliset selvitykset

L65 Lempola, Kaupallinen selvitys 21.11.2018
L65 Lempola, kaupallinen selvitys 9.11.2017
L62 Karnainen, Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016, WSP
N3 Kaupallinen selvitys Santasalo, 19.4.2012
E18 käytävän kehittäminen Lohjalla, loppuraportti 2.6.2015
L6 Ojamo, K-Citymarketin laajennus. Kaupallisten vaikutusten arviointi, 2014
Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011, Santasalo
Taajamaosayleiskaava, Kaupallinen selvitys 22.2.2007, Tuomas Santasalo Ky
Keskusta OYK Kaupallinen selvitys. Santasalo, 2006

Elinvoimaraportti_Lohja kevät 2021

 

 

Liikenne ja pysäköinti

Y5 Lohjansolmun asemaseutu ja Lehmijärvi-Pulli. Liikennesuunnitelma (Sitowise 16.10.2019)
Lohjan liikennejärjestelmäsuunnittelma 2019
L65 Liikenneselvitys 20.12.2019
L63 Laurentiustalo ja L80 Puu-Anttila, Liikenneselvitys 12.6.2019, Sitowise
L65 Lempola Liikenneselvitys 29.11.2018
Paloniemi I asemakaava L50, katujen ja liikennealueiden yleissuunnitelma. Sitowise, 2018
Lohjan keskustan asemakaavamuutosten (L16, L52 ja L63) liikenneselvitys 27.2.2018
Y4 Lieviö-Pauni, Liikenneselvitys, raportti (2.10.2017, täyd. 24.10.2017)
L65 Lempola, alustava liikenneselvitys 12.10.2017
L62 Karnainen, Liikenneselvitys Trafix 30.1.2017
L42 Keskilohjan asemapaikan asematoimintojen tilavaraussuunnitelma 10.11.2015
Lohjan kaupungin autopaikkojen mitoitusperiaatteet, 21.10.2014
Paloniemen OYK Liikenneselvitys 2014
Lohja Hiidensalmi, liikenneselvitys 2013-10-09
Lohja taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, 2012
Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 (2011)
Lohjan keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, 2011, Trafix Oy
N3 Saukkola, Liikenneselvitys 2011
Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys, 2009
Espoo-Lohja taajama-liikenneradan asemapaikkojen selvitys Lohjalla, 15.12.2008
Espoo-Lohjan taajamaradan asemavaihtoehdot Lohjalla, Maankäyttötarkastelut, 6.10.2008 (tark. 10.11.2008)
Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2007
Lohjan taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2007
Lohjan keskustan pysäköintiselvitys ja tiivistelmä. 2006
Lohjan keskustan liikenneturvallisuussuunnitelma, 2003


Luonto ja luonnonympäristö

L68 Muijala I asemakaava. Lepakkoselvitys (Faunatica, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Liito- orava-, pesimälinnusto-, luontokohde- ja kasvillisuusselvitys (YS-Enviro, 2020)
Y5 Lohjansolmun asemaseutu ja Lehmijärvi-Pulli, Natura-tarvearvio (FCG 11.6.2019)
Y5 Lohjansolmun asemaseutu ja Lehmijärvi-Pulli. Lepakkoselvitys (FCG 4.10.2019)
Y5 Lehmijärvi-Pulli, Luontoselvitys (FCG 2016, päivitys  FCG 2.10.2019)
L52 Hiidensalmi. Luontoselvitys (Envibio 2018)
Vohloisten ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys, 2017
Lohjan Vaherman kurssikeskuksen ranta-asemakaavan luontoinventointi, 2017
Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan luontoselvitys. 2016
Y4 Lieviö-Pauni, Liito-oravaselvitys (31.5.2016)
Y4 Lieviö-Pauni, Lepakkoselvitys (15.11.2016)
Paloniemen OYK Lepakkoselvitys 2015, täydennys 2016
Paloniemen OYK Liito-oravaselvitys 2015
L37 Hiidensalmen lepakkoselvitys, Lumotron 2015
L37 Hiidensalmi. Liito-oravaselvitys. 2015
Paloniemen osayleiskaavan vaikutus Paloniemen Natura-alueen luontoarvoihin, 2014
Paloniemen OYK Luontoselvitysraportti liitteineen 2014
Y4 Lieviö-Pauni, Luontoselvitys (1.10.2014)
Taajamaosayleiskaava, Natura 2000 – Verkostoon kuuluvat alueet, 2011
Luontoselvitys eräillä Lohjan taajamaosayleiskaavan alueilla. Envibio Oy (2010)
Luonto- ja maisemaselvitys Leskeläntien ympäristö ja selvityksen laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2007
L37 Hiidensalmi, Kasvistollisesti arvokkaat kohteet + jäkälät
Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi Lahokalliolta Moisioon

 

Maisema

Y5 Lohjansolmun asemaseutu ja Lehmi-järvi pulli. Maisemaselvitys (Lohjan kaupunki,12/2018)
L46 Maisemaselvitys, Essi Vento (2018)
Y4, Lieviö-Pauni, Maisemaselvitys ( 29.8.2014)
Paloniemen OYK maisemahistoriallinen selvitys 2006
Moision- ja Pappilanpellon alueen maisemaselvitys, 2009
Hiidensalmen maisemakuva
Hiidensalmi, maisemarakenne
Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset 

 

Palvelut

L42 Saajos Lähipalveluselvitys 18.6.2015

 

Pohjatutkimukset ja massataloustarkastelut

L68 Muijala I asemakaava. Rakennettavuusselvitys (Taratest,2020)
Y5 Massataloustarkastelu (Afry 7.4.2020)
Y5 Lohjansolmun asemaseutu ja Lehmijärvi-Pulli, Rakennettavuuden asiantuntijalausunto ja rakennettavuusvyöhykekartta  (Ramboll 1.10.2019)
L52 Hiidensalmi. Lausunto Sulfidisavien esiintymisestä kaava-alueella (FCG 2018)
L52 Hiidensalmi, Rakennettavuusselvitys (FCG 2018)
L63 Rakennettavuusselvitys 30.4.2018
Paloniemi I asemakaava L50, asiantuntijalausunto sulfidisavista. Ramboll, 2018
L77 Maaperätutkimusten raportti (Ramboll 2015)
L77 Sedimenttitutkimukset (Ramboll 2015)
L77 Avolouhosalueen täytön tarkkailujen yhteenveto (Ramboll 2015)
Taimisto-Tennari. Ympäristötekninen maaperätutkimus / Golder Associates Oy 2007
Hiidensalmi-Tytyri. Pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys / Geotek Oy 2005
L7 Rakennettavuusselvitys, 1987

 

Kaupunkikuva ja rakennettu ympäristö

L53 Kirkniemen koulun rakennushistoriaselvitys,2018
L53 Kirkniemen aseman rakennushistoriaselvitys 2018
L38 Suninhaan kaupunkikuvallinen inventointi 12.12.2019
K4 Vanha Passi – kulttuuriympäristöselvitys, arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, 2019
Y5 Lohjansolmun asemaseudu ja Lehmijärvi-Pulli, Rakennusinventointi (Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 8/2019)
L77 Linmer Lohjan tehdasalue, kiinteistöselvitys (Jones Lang LaSalle Finland Oy 2018)
Asiantuntijalausunto Paloniemen sairaalan asuntolarakennuksesta, arkkitehtitoimisto Kristin Karlsson, 2018
Asiantuntijalausunto Paloniemen kunnalliskodin sivurakennuksesta, arkkitehtitoimisto Kristin Karlsson, 2018
L63 KESKUSTAN KORTTELIT 22, 23, 103 JA OSA KORTTELEISTA 24 JA 37 LÄHIALUEINEEN Kaupunkikuva- ja suojeluselvitys 14.5.2018
Åsvallan rakennushistoriaselvitys, 2018
Suojeluskuntatalon rakennushistoriaselvitys, 2018
L26 Vivamo, rakennusinventointi ja alueanalyysi, syksy 2017

L64 Amerikankatu, rakennusten ominaispiirteiden selvitys, Ark-byroo, 2017
Lohjan keskustan kävelypainotteisen alueen ideasuunnittelu, Ida Fasching (2016)
Lohjan kävelykeskusta, Ida Fasching (2016)
L48 Kullervonkatu, rakennushistoriaselvitys 2016
Y4 Lieviö-Pauni, Rakennusinventointi, raportti (19.1.2016)
Y4 Rakennusinventointi, kohdekartat (19.1.2016)
Paloniemen OYK, Terveyttä kaikille B-Mielisairaalat 1950-luvulta 1970-luvulle, Selvitystyö Ahola 2015
L40 Suurlohjankatu. Seutu-Sokos, rakennushistoriaselvitys. ark-byroo (2015)
L11 Sundmanin keksitehdas, rakennushistoriaselvitys. ark-byroo (2015)
Moision- ja Pappilanpelto -tarkastelu 2013
Taimisto-Tennarin ideasuunnitelma, Lohjan kaupunki 2012
Harjulta rannalle, Harjun ja rannan välisten reittien kehittäminen 2012
Paloniemen OYK rakennusinventointi 2008
KOYK Keskustan rakennusinventointi 27.2.2008
Lohjan keskustan kaupunkikuvallinen selvitys 8.9.2008
Virkkalan kaupunkikuvallinen inventointi 2008
Lohjan rantaraitti, Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi, 2008
Ideoita keskustaa- ja rantojen kehittämiseksi 8.9.2008
Asuinalueiden typologia, 2007
Lohjan vihreä selkäranka 2007
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo, 2007
Hiidensalmen kulttuurihistoriaa, Torsti Salonen

 

Sosiaaliset vaikutukset

Taajamaosayleiskaava, sosiaalisten vaikutusten arviointi

 

Ympäristöhäiriöt

L53 Kirkniemen aseman tärinäselvitys 2018
L53 Kirkniemen aseman meluselvitys 2018
L38 Suninahaka, Liikennemeluselvitys 14.3.2019
L38 Suninahaka, Raideliikenteen tärinälausunto 25.3.2019
L53 Kirkniemen aseman maaperän pilaantuneisuusselvitys 2018
L52 Hiidensalmi, Lausunto kaivostoiminnan aiheutuvan tärinän vaikutuksista rakennettuun ympäristöön (Promethor 2018)
L52 Hiidensalmi, Raideliikenteen tärinä- ja melutarkastelu (Promethor 2018)
L52 Hiidensalmi. Sedimentin pilaantuneisuustutkimus (Ramboll 2018)
L52 Hiidensalmen asuntomessualueen maaperätutkimukset ja tutkimustarpeet (Ramboll 2018)
L63 Laurentiustalo, Ympäristömeluselvitys 11.5.2018
L52 Hiidensalmi, Meluselvitys (Promethor 2018)
L77 Meluselvitys (Tapio Strandberg Oy 2017)
L38 Suninhaka, Maaperän pilaantuneisuusselvitys 29.5.2017
L42 Maaperän pilaantuneisuusselvitys 15.1.2015, päivitys 29.4.2016, Tapio Strandberg Oy
L42 Tie- ja raideliikennemeluselvitys / rakentamisen vaiheistus 24.2.2016, Promethor Oy
L42 Tie- ja raideliikennemeluselvitys / melutaso kaava-alueen ympäristössä 13.5.2016, Promethor Oy
L42 Saajos Liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys 19.7.2015
L42 Tie- ja raideliikennemeluselvitys 26.11.2015, Promethor Oy
L13 Tieliikennemeluselvitys, Nahkurinraitti 27.11.2014, Promethor
Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas ulkoilman hiukkaspitoisuusmittaukset, 2014
Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas kiertouunin päästömittaukset, 2014
Ympäristömelumittaukset 6.-20.9.2013 Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa / Envimetria Oy 2013
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, täydennys, Sito 2013
Nordkalk Oy Ab Tytyrin tuotantolaitoksen kuilu-uunin päästömittaukset kierrätysöljyn polton aikana / Envimetria Oy 2013
Vt 25 meluselvitys 2012, A-Insinöörit
Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen ympäristömeluselvitys / WSP 2011
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, Sito 2011
Hiidensalmi, Maaperän saastuneisuuden tutkimuspistekartta 2011
1898-100201ym Tytyrin ulkoilmalaadun mittaukset v 2010
Hiidensalmi, Puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys
Hiidensalmen saha-alue, tilanne 16.2.2010
Tärinäselvityksen tiivistelmä, Tytyri, Promethor 2009
Lohja Hiidensalmen ympäristötutkimukset 06-11-06 päiväys 25-11-2008
Ympäristö koosteraportti, Hiidensalmi, Envimetria, 2005
Lohjan melutilanteen peruskartoitus, 2005
Tytyri-Hiidensalmen liikennemeluselvitys, Ramboll 2004

 

 

Muut

Y5 Kaavataloustarkastelu (Afry 17.3.2020)
Y5 Lohjansolmun asemaseudu ja Lehmijärvi-Pulli. Selvitys uuden asemanseudun – Lohjansolmun – toteutumisedellytyksistä ja asukkaista (Kaupunkitutkimus TA/Seppo Laakso 11/2019)
Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelma 24.5.2016
Taajamaosayleiskaava, Yhteenveto vaikutuksista

KOYK Nykytilanneanalyysit 2007

Katujen kunnossapitoluokitus
Liikenneverkko
Kevytliikenne
Viheralueet
Kaavatehokkuudet
Käyttötarkoitukset

Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos, perusselvitykset, tavoitteet 1995