Muijalan P-tontti

Lohjan kaupunki tarjoaa haettavaksi P-tonttia Muijalan kaupunginosassa määräaikaisessa haussa pe 28.6.2024 klo 12:00 saakka joko ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi.

Lohjan kaupunki luovuttaa tontin ensisijaisesti asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Tasa-arvoisten hakemusten välillä valinta tehdään arpomalla. Muussa tapauksessa tontinluovutus on sille hakijalle, jonka käyttötarkoituksen Lohjan kaupunki katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi. Luovutustapa, kauppa / maanvuokraus, ei vaikuta em. seikkoihin. Lohjan kaupunki varaa itselleen oikeuden hylätä kaikki hakemukset.

Vapaamuotoiset hakemukset pe 28.6.2024 klo 12:00 mennessä joko sähköpostilla tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostilla Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja. Viite: Muijalan P-tontti

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee lyhyesti kertoa toiminnan luonteesta, rakentamisen määrästä, laadusta ja aikataulusta. Hakemusten tulee olla sellaisia, että ne ovat sellaisinaan laitettavissa lautakunnan kokouksen esityslistan mukana julkisille nettisivuille. Omakätistä allekirjoitusta ei tarvitse/pidä olla. Mahdollinen ei-julkinen tieto tulee esittää omalla erillisellä dokumentillaan.

Alueen maaperä on erittäin vaihtelevaa, joten tontinhakijan varausaikana tehtävien tonttikohtaisten maaperätutkimusten merkitys on tavallistakin suurempi.

P-tontti, korttelin 600 tontti 1, sijaitsee Muijalan kaupunginosan uudella alueella Helenantien varrella: opaskartta ja tarkka sijainti sekä toukokuun 2021 ilmakuva. Voit vaihtaa eri kartta-aineistoja vasemman puolen valikoista.

Tontin pinta-ala on 4718 m² ja rakennusoikeus on 1651 k-m² (e = 0.35) kerrosluvulla II (enintään 2 muttei pakottavasti). Rakentamisvelvollisuuden määrä on lähtökohtaisesti 991 k-m² (60 %). Erillisiä rakentamistapaohjeita ei ole tähän kortteliin vielä. Nämä ovat mahdollisesti tulossa.


Asemakaavassa ei ole erityisiä määräyksiä. Istutettava tontinosan kiertää tosin lähes koko tontin, leveämpänä Muijalannummentien puolella. Huomaa ajoneuvoliittymäkielto Muijalannummentien ja Emännänväylän puolilta. Ajoneuvoliittyminen mahdollista vain Helenantien puolelta.

Tämä tontti ei ole pohjavesialueella. Olemassa oleva puusto kuuluu kauppaan / maanvuokraoikeuteen. Julkista liikennettä Lohjan keskustaan ja Helsingin suuntaan on noin 1 kilometrin päässä Lohjanharjuntieltä.

Koko asemakaava on tässä ja sen määräykset erikseen ovat tässä sekä tonttikartta (ote) on tässä. Kartta- ja paikkatietomateriaaleja voi tilata maksusta erikseen; yhteystiedot ovat täällä. Lohjan kaupungin käyttämä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Tarkka asemakaavan mukainen käyttötarkoitusmerkintä on P:

Tuo meluselvitys on tässä ko. asemakaavan sivuilla.

Katutöiden yhteydessä tehtyjä yleisluontoisia maaperätietoja on seuraavasti:

rakennettavuusselvitys (katso ensimmäinen tutkimus päiväyksellä 20.10.2020 heti tiedoston alussa, ei sivulta 5 alkavaa toista tutkimusta).

Kortteli 600 on enimmäkseen alueella 3 ja osin alueella 1. Em. alueiden parempi kartta.

Tutkimuspisteet              Pohjatutkimusdiagrammit      Maatutkaustietoja

Tontin hinta on 148 590 € tai 7429,50 € 1. kalenterivuoden maanvuokrana (90,00 €/k-m²). Maanvuokra-aika on noin 40 vuotta. Esimerkki toisen tontin maanvuokrauspäätöksestä ja maanvuokrasopimuksesta löytyy täältä sekä toisen tontin myyntipäätöksestä ja kauppakirjasta täältä.

Luovutussopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6.2013. Päätökseen sisältyy mm. määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen on pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin edelleenluovutuksen kielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot.

Maanvuokrauksessa huomaa lisäksi erityisesti maanvuokraoikeuteen ja maanvuokralaisen rakennuksiin liittyvät Lohjan kaupungille tulevat kiinnitysvakuudet ja niiden etusijat: 

22 300 € on 1. sijalla aina maanvuokrasopimuksen loppuun saakka ja 74 300 € on 2. sijalla rakentamisvelvollisuuden täyttämisen toteamiseen asti. Maanvuokrasopimus ei tarkoituksella sisällä mitään mainintoja maanvuokrauksen omaksiostosta. Se on kuitenkin toistaiseksi mahdollista samalla hinnalla kuin nykyinen uusluovutushinta. Maanvuokra on maanvuokraa, ei osamaksua. Omaksiosto vaatii erillisen lyhyen hakemuksen kaupungille ja kaupungin toisen päätöksen aikaisintaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Luovutuspäätöksen tekevän kaupunkikehityslautakunnan esittelijä on kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo. Kaupunkikehityslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin, heinäkuuta lukuunottamatta. Tiedossa olevat kokouspäivät ovat täällä. Valmisteluikkuna sulkeutuu viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

Mikäli luovutussopimusta ei ole tehty viimeistään 12 kuukautta luovutuspäätöksen lainvoimasta, palautuu tontti yleiseen hakuun ilman mitään hyvitystä tai vastaavaa valitulle tontinhakijalle. Toisaalta tontista luopumisesta ei ole mitään seuraamuksia valitulle tontinhakijalle itse tontinluovutuspäätöksen osalta. Toki suunnitteluun, maaperätutkimuksiin yms., rakennuslupaan ja vastaaviin valitun tontinhakijan käyttämät kustannukset yms. jäävät sille itselleen.

Rakennuslupa on haettavissa ja maaperätutkimukset yms. tehtävissä suoraan luovutuspäätöksellä tontinhakijan vastuulla ja kustannuksella. Kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, on tarpeen vasta sitten, kun rakennuslupa on myöntövaiheessa ja itse rakentaminen on alkamassa. Näin ollen maanvuokraakaan ei mene hukkaan.

Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella on käytössä Lupapiste ja yleisesti rakennusluvasta on tietoja täällä. Puiden kaataminen tulee käsiteltäväksi rakennusluvassa tai erillisessä maisematyöluvassa rakennusvalvontaviranomaisella. Tontin lohkomismaksu on 1510 € vuoden 2024 taksassa (ei tule alvia) tulee hakijan maksettavaksi, myös maanvuokrauksessa.

Vuoden 2024 taksan mukaan veden liittymismaksu on 5,10 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 6,55.€/k-m² eli yhteensä 11,65.€/k-m². Em. tulevat asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden tai sen mahdollisesti ylittävän kerrosalan mukaan; ei mahdollisen vähäisemmän rakennettavan kerrosalan mukaan. Sadevesiviemärin liittymismaksu on 1,03 €/maa-m².

Kuntatekniikka on valmiina.

Tuleva tontinluovutuspäätös ei millään tavoin sisällä mitään päätöstä eikä lupausta siitä, että Lohjan kaupunki hankkii tontilla tarjottavia palveluja.

Katso myös yleistä tietoa yleisten- ja palvelutonttien luovuttamisesta täältä.        Gunnarlan YL-7 -tontti

Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksella. Gunnarlan YL-7 -tontti

Rakentamisen ja asemakaavan lisätiedot suoraan rakennusvalvonnasta, lupa-arkkitehti Sini Honkonen: yhteystiedot ovat tässä.

Muut lisätiedot: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 – 374 3599 tai tonttipalvelut@lohja.fi .

Muijalan P-tontti

Muijalan P-tontti

 

Aiheeseen liittyvää: