Päivärinteen ranta-asemakaava


Kaavaprosessi keskeytetty hakijan pyynnöstä 19.1.2023.

Kaava-alue sijaitsee Linnaniementien varrella Lohjan Varolassa Särkilammen ja Varolanlahden välisellä maa-alueella noin 13,5 kilometriä Lohjan kaupungin keskustasta länteen. Alue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston kallioista metsämaata, ja pinta-alaltaan se on yhteensä noin 12 hehtaaria. Molemmat kaava-alueen kiinteistöt 444-455-1-58 (Talvitie) ja 444-455-1-24 (Päivärinne) ovat yksityisomistuksessa. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle erillispientalon rakennusoikeus (AO) sekä siirtää käyttämättömän loma-asunnon rakennusoikeus kiinteistöltä toiselle siten, että saunan rakennusoikeus sijaitsee Linnanniementien itäpuolella ja loput rakennusoikeudesta Linnanniementien länsipuolella.

Ranta-asemakaavan laatimisen on käynnistänyt alueen maanomistaja, ja kaavasta vastaa pääasiassa Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:sta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty kaavaprosessin alustava aikataulu.

Kaavan laatija: Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy; Brahenkatu 7, 20100 Turku; puh. 0400 858101; pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Yleiskaavasuunnittelija: Tiitus Kuisma, puh. 044 374 0148, tiitus.kuisma@lohja.fi


Ehdotusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.1.2022 § 8 merkitä tiedoksi kaavan laatijan tekemät vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, ja asettaa Päivärinteen ranta-asemakaavan ehdotuksen (kaavakartta 14.1.2022) julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Ranta-asemakaava koskee kiinteistöjä 444-455-1-58 Talvitie ja 444-455-1-24 Päivärinne. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1 ja 2, suojelualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Ranta-asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjat pidetään nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 23.2.-25.3.2022 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, sekä kaavan laatijan verkkosivulla ranta-asemakaava.fi/projektit/lohja. Muistutukset tulee lähettää kirjallisesti nähtävillä olon aikana kaavaa laativalle konsultille:

Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, Brahenkatu 7, 20100 Turku pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi, (puh. 0400 858101)

Lisätietoja kaavasta saa yllä mainitun kaavan laatijan lisäksi kaupungin yleiskaavasuunnittelijalta: Tiitus Kuisma, puh. 044 374 0148, tiitus.kuisma@lohja.fi.

Kuulutus 23.2.2022
Kaavakartta ja -määräykset 14.1.2022
Kaavaselostus 14.1.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.1.2022
Muistio aloituskokouksesta 19.2.2021
Luontoselvitys 14.1.2022
Lausunnot 14.1.2022
Vastineet 14.1.2022


Valmisteluvaihe

Ranta-asemakaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on pidetty nähtävillä 6.4.-5.5.2021 kaavan laatijan tiloissa Turussa sekä osoitteessa www.ranta-asemakaava.fi/projektit/lohja. Osalliset ovat voineet esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kaavan laatijalle nähtävillä olon aikana.

Kaavakartta ja -määräykset
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti 31.3.-30.4.2021 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, sekä kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan kaavan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva palaute tulee lähettää kaavaa laativalle konsultille nähtävillä olon aikana kirjallisesti.

Kuulutus 31.3.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.12.2020


 

Aiheeseen liittyvää: