Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava

 


Suunnittelualue sijoittuu Lohjan nauhataajaman pohjoispuolelle E18 -moottoritien Lempolan liittymän kohdilla ja käsittää useamman kylän aluetta Lehmijärventien, Saukkolantien ja Mynterläntien ympäristöissä.

Suunnittelualueen eteläosaan on tarkoitus laatia mahdollisen Espoo-Salo -oikoradan aseman vaikutusalueelle tehokkaamman maankäytön kokonaisuus (uusi kaupunginosa), jolle on myöhemmissä vaiheissa laadittava yksityiskohtaisia asemakaavoja. Väylävirasto laatii parhaillaan ratalain mukaista Espoo-Salo -oikoradan (ESA) yleissuunnitelmaa (alustava yleissuunnitelma valmistunut v. 2010). ESA-oikorata on osa Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä eli ns. Tunnin juna -hanketta. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata yhdyskuntarakennetta myös mahdollista tulevaa asemanseutua ympäröivillä kylä- ja maaseutualueilla.  Kaavan rajaus ja tavoitteet tarkentuvat osayleiskaavaprosessin edetessä, jolloin myös osallisia kuullaan eri tavoin.

Osayleiskaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva yleiskaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.

Yleiskaavoittaja: Teija Liuska-Eloranta | teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi | p. 044-374 4418


Valmisteluvaihe II (osayleiskaavaluonnos)

Vetovoimalautakunta päätti 20.11.2019 (176§) asettaa Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan valmisteluvaiheen täydennetyn aineiston ja osayleiskaavaluonnoksen nähtäville uudelleen valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §).

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.11.-31.12.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat.

Osayleiskaavaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Osayleiskaavaluonnokseen ja valmisteluaineistoon voi tutustua myös kaavaillassa Lohjan pääkirjastolla (Järnefelt-salissa) tiistaina 10.12.2019 klo 17.00-19.00 (huom. kaavaillan poikkeava alkamisaika). Yleiskaavoittaja on muulloin varmimmin tavattavissa erikseen sovittaessa.

Y5 Kuulutus 27.11.2019
Y5 Kaavakartta ja määräykset (luonnos 20.11.2019)
Y5 Kaavamääräykset, A4 (luonnos 20.11.2019)
Y5 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (20.11.2019)
Kaavaselostuksen osiot (1-5):
Y5_1 Suunnittelun lähtökohdat (20.11.2019)
Y5_2 Tavoitteet (20.11.2019)
Y5_3 Valmisteluvaiheen I aineisto (20.11.2019)
Y5_4 Valmisteluvaiheen I palaute ja huomiointi (20.11.2019)
Y5_5 Valmisteluvaiheen II osayleiskaavaratkaisu (kaavaluonnos) ja vaikutukset (20.11.2019)
Y5 Saadut lausunnot (valmisteluvaihe I)

Ideasuunnitelmat:
Ideasuunnitelman päivitykset (Inaro Oy 15.10.2019)
Ideasuunnitelma (Serum Arkkitehdit Oy, nyk. Inaro Oy 12/2018)
Ideasuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy 12/2018)

Selvitykset:
ks. sivun alareuna kohta ”Selvitykset”


Osayleiskaavaluonnoksen valmistelu ja Kaavailta 10.9.2019 klo 17.30-19

Osayleiskaavoitusta varten laadittavaa liikenneselvitystä esitellään Kaavaillassa Lohjan pääkirjastolla (Järnefeltinsali) tiistaina 10.9.2019 klo 17.30. Liikenneselvityksessä on tutkittu mm. liityntäratkaisuja moottoritieltä Lohjansolmun asemanseudulle ja liikennejärjestelyjä suunniteltavan uuden kaupunginosan sisällä sekä erityisesti Lohjan keskustan suuntaan.  Esittelyn jälkeen kaavaillassa voi tutustua myös muihin käynnissä oleviin tai valmistuneisiin selvityksiin klo 19 saakka. Yleiskaavoittaja on tavattavissa torstaina 12.9. klo 9-11 ja 12-15 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen aulatilassa 1, muulloin alueen kaavoittajan tavoittaa parhaiten erikseen sovittaessa puhelimitse tai sähköpostitse. Selvityksiä lisätään kaavoituksen internetsivuille kaavaluonnoksen virallisen nähtävilläolon ja kuulemisvaiheen yhteydessä myöhemmin syksyllä.

Mahdolliset kaupungit (Possible Cities)

Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Mahdolliset kaupungit –kurssi järjestettiin keväällä 2019 yhteistyössä Uudenmaan liiton sekä Lohjan ja Porvoon kaupunkien kanssa. Molemmissa kaupungeissa on tarve kehittää julkista liikennettä Helsingin suuntaan. Lohjalla ajankohtaista on ns. Turun Tunnin junaan liittyen Espoo-Salo –oikoradan linjaukseen ja mahdolliseen asemanpaikkaan varautuminen. Ratalinjaus on esitetty myös Uudenmaan liiton valmisteilla olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssa. Opiskelijat suunnittelivat kurssilla mm. miten nopea junayhteys ja sen asemanseutu yhdistyy keskustaan. Kurssin yhtenä opettajana toimi Lohjan kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku.

LEMPOLA – VIHREÄSTI KANNELLA – Envisioning the future, Vision 2050

Kurssin lopputyöt (Lohja):

Lempola – Vihreästi kannella

Visio 2050 – Lohja

LEMPOLA – VIHREÄSTI KANNELLA – Envisioning the future, Vision 2050


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 19.12.2018 (§185) merkitä tiedoksi Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (19.12.2018) ja asettaa osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30 §) varten.

Valmisteluaineisto käsittää valmisteluvaiheen kartan lisäksi suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet, kaksi asemanseudun ideasuunnitelmaa, mitoitusperusteet maaseutualueilla sekä osayleiskaavoitusta varten laaditut erilliset selvitykset (luontoselvitys, rakennusinventointi ja maisemaselvitys).

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 10.1. – 8.2.2019 välisen ajan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa (Karstuntie 4, 08100 Lohja). Aineistoon voi tutustua myös kaupungin internet-sivuilla (lohja.fi/kaavoitus). Valmisteluaineistosta voi jättää nähtävilläoloaikana palautetta osoitteeseen: Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/Kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute@lohja.fi.

Valmisteluvaiheen aineistoa esitellään asukastilaisuudessa Mäntynummen yhtenäiskoulun ruokasalissa (os. Mäntynummenkuja 15) ma 21.1.2019 klo 18.00. Aineistoon voi tutustua myös kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefeltin salissa ti 22.1.2019 klo 17.30-19.

Kaavoittaja on tavattavissa nähtävilläoloaikana torstaisin klo 9-11 ja 12-16 (ei 24.1.) kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

Y5 Kuulutus 9.1.2019
Y5 Valmisteluvaiheen kartta 19.12.2018
Y5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 19.12.2018
Y5_1 Suunnittelun lähtökohdat, päivitetty 19.12.2018
Y5_2 Tavoitteet (vetovoimalautakunta 19.9.2018)
Y5_3 Mitoitusperusteet maaseutualueilla 19.12.2018
Y5 Ideasuunnitelma 5.12.2018 (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy)
Y5 Ideasuunnitelma 10.12.2018 (Serum Arkkitehdit Oy)
Y5 Luontoselvitys, raportti 7.11.2016
Y5 Rakennusinventointi, luonnos 7.12.2018
Y5 Maisemaselvitys 11.12.2018


Tavoitteiden tarkentuminen

Osayleiskaavan tavoitteita osayleiskaavan valmistelun pohjaksi on tarkennettu aloitusvaiheesta.
Vetovoimalautakunta on hyväksynyt osayleiskaavan tavoitteet 19.9.2018.

Päätös, VEVO 19.9.2018 (§132)
Y5 Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan tavoitteet 19.9.2018

Osallisilta on koottu palautetta kaavoituksen aloitusvaiheessa v. 2017 sekä ideointia osayleiskaavoituksen pohjaksi kuluneen vuoden aikana seuraavasti:

Y5 Aloitusvaiheen palautteet (OAS ja suunnittelun lähtökohdat, 2017)
Y5 Kyselytulokset / Väänteenjoen alueen kyläyhdistys (2017)
Y5 Kyselytulokset / Mäntynummen yhtenäiskoulu (2018)
Y5 Vuorovaikutustilaisuuden 7.8.2018 yhteenveto
Y5 Vuorovaikutustilaisuuden 21.8.2018 yhteenveto


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 8.12.2016 § 134 osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Aloitusvaiheen asiakirjat nähtävillä 8.2.-7.3.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Y5 Kuulutus 8.2.2017
Y5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 2.2.2017
Y5 Suunnittelun lähtökohdat 7.2.2017

Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.12.2016 § 417 määrännyt liitekartassa rajatulle osayleiskaavan alueelle, maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella kaupunginhallituksen päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.


Rakennuskielto

Lehmijärvi-Pullin osayleiskaavan alue. Kaupunginhallitus  on 19.12.2016 § 417 määrännyt liitekartassa rajatulle maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten siten, että alueella A rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Päätös 19.12.2016
Kartta


Selvitykset

-Luontoselvitys (FCG 2016, päivitys  FCG 2.10.2019)
-Lepakkoselvitys (FCG 4.10.2019)
-Natura-tarvearvio (FCG 11.6.2019)
-Liikennesuunnitelma (Sitowise 16.10.2019)
-Rakennettavuuden asiantuntijalausunto ja rakennettavuusvyöhykekartta  (Ramboll 1.10.2019)
-Rakennusinventointi (Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 8/2019)
-Arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy 2019)
-Maisemaselvitys (Lohjan kaupunki,12/2018)
-Selvitys uuden asemanseudun – Lohjansolmun – toteutumisedellytyksistä ja asukkaista
(Kaupunkitutkimus TA/Seppo Laakso 11/2019)


Linkkejä

Linkkejä

Espoo-Salo –oikorata (Väylä):

https://www.vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata#.W6nYZ_ZuJRY

Helsinki-Turku nopea junayhteys (Väylä):

https://www.vayla.fi/kaikki-hankkeet/helsinki-turku-nopean-ratayhteyden-jatkosuunnittelu#.W6nYpPZuJRY

Tunnin juna (Varsinais-Suomen liitto/Turun kaupunki/Salo):

http://www.tunninjuna.fi/