Y5 Lehmijärvi-Pulli osayleiskaava


Lehmijärvi-Pulli –osayleiskaavan laatiminen on käynnistymässä Lohjan kaavoitusohjelman mukaisesti. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan alue sijoittuu Lohjan kaupunkitaajamasta pohjoiseen. Alueen rajana on etelässä E18-tie, idässä Lehmijärvi, lännessä Kutsilanselkä ja Koivulanselkä. Osayleiskaavan tavoitteena on tarvittaessa osoittaa suunnittelualueen eteläosassa mahdollisen Espoo-Salo-oikoradan aseman tai seisakkeen vaikutusalueelle tehokkaamman maankäytön kokonaisuus, jonka alueelle on myöhemmissä vaiheissa laadittava yksityiskohtaisia kaavoja. Osayleiskaavan tavoitteena on myös ohjata yhdyskuntarakennetta Lehmijärven ja Pullin kylien alueella

Osayleiskaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2017-2019 mukaisesti vireillä oleva yleiskaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

 

 Yleiskaavoittaja: Teija Liuska-Eloranta | teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi | p. 044-374 4418

 


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 8.12.2016 § 134 osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Aloitusvaiheen asiakirjat nähtävillä 8.2.-7.3.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Y5 Kuulutus 8.2.2017
Y5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 2.2.2017
Y5 Suunnittelun lähtökohdat 7.2.2017

Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.12.2016 § 417 määrännyt liitekartassa rajatulle osayleiskaavan alueelle, maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella kaupunginhallituksen päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Rakennuskielto


Selvitykset

Luontoselvitys 7.11.2016