Y5 Lehmijärvi-Pulli osayleiskaava


Y5 Lehmijärvi-Pulli –osayleiskaavan laatiminen on käynnistynyt Lohjan kaavoitusohjelman mukaisesti. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena. Suunnittelualue sijoittuu Lohjan nauhataajaman pohjoispuolelle E18 -moottoritien Lempolan liittymän kohdilla ja käsittää useamman kylän aluetta Lehmijärventien, Saukkolantien ja Mynterläntien ympäristöissä.

Osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueen eteläosassa mahdollisen Espoo-Salo -oikoradan aseman vaikutusalueelle tehokkaamman maankäytön kokonaisuus, jolle on myöhemmissä vaiheissa laadittava yksityiskohtaisia asemakaavoja. Liikennevirasto laatii parhaillaan ratalain mukaista Espoo-Salo -oikoradan (ESA) yleissuunnitelmaa (alustava yleissuunnitelma valmistunut v. 2010). ESA-oikorata on osa Helsinki-Turku nopea junayhteys eli ns. Tunnin juna -hanketta. Lehmijärvi-Pulli -osayleiskaavan tavoitteena on ohjata yhdyskuntarakennetta myös mahdollista tulevaa asemanseutua ympäröivillä kylä- ja maaseutualueilla.  Kaavan rajaus ja tavoitteet tarkentuvat osayleiskaavaprosessin edetessä, jolloin myös osallisia kuullaan eri tavoin.

Vuoden 2018 aikana alueelta teetetään rakennusinventointi. Inventointityö maastossa keskittyy loppukesään (elo-syyskuulle). Kuulutus: Rakennusinventointi 27.6.2018

Osayleiskaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-2020 mukaisesti vireillä oleva yleiskaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Yleiskaavoittaja: Teija Liuska-Eloranta | teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi | p. 044-374 4418


Tavoitteiden tarkentuminen

Osayleiskaavan tavoitteita osayleiskaavan valmistelun pohjaksi on tarkennettu aloitusvaiheesta.
Vetovoimalautakunta on hyväksynyt osayleiskaavan tavoitteet 19.9.2018.

Päätös, VEVO 19.9.2018 (§132)
Y5 Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan tavoitteet 19.9.2018

Asemanseudusta on tässä tavoiteosiossa käytetty nimitystä ”Lohjansolmu”. Lohjan kaupungin nimistötyöryhmä on käsitellyt nimeä (26.9.2018) suosittaen sen käyttämistä. Mitä mieltä olet nimestä? Vastaa TÄSTÄ!

Osallisilta on koottu palautetta kaavoituksen aloitusvaiheessa v. 2017 sekä ideointia osayleiskaavoituksen pohjaksi kuluneen vuoden aikana seuraavasti:

Y5 Aloitusvaiheen palautteet (OAS ja suunnittelun lähtökohdat, 2017)
Y5 Kyselytulokset / Väänteenjoen alueen kyläyhdistys (2017)
Y5 Kyselytulokset / Mäntynummen yhtenäiskoulu (2018)
Y5 Vuorovaikutustilaisuuden 7.8.2018 yhteenveto
Y5 Vuorovaikutustilaisuuden 21.8.2018 yhteenveto


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 8.12.2016 § 134 osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Aloitusvaiheen asiakirjat nähtävillä 8.2.-7.3.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Y5 Kuulutus 8.2.2017
Y5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 2.2.2017
Y5 Suunnittelun lähtökohdat 7.2.2017

Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.12.2016 § 417 määrännyt liitekartassa rajatulle osayleiskaavan alueelle, maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella kaupunginhallituksen päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Rakennuskielto


Selvitykset

Tarkistettu luontoselvitys 27.2.2018


Linkkejä

Linkkejä

Espoo-Salo –oikorata (Liikennevirasto):

https://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata#.W6nYZ_ZuJRY

Helsinki-Turku nopea junayhteys (Liikennevirasto):

https://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/helsinki-turku-nopean-ratayhteyden-jatkosuunnittelu#.W6nYpPZuJRY

Tunnin juna (Varsinais-Suomen liitto/Turun kaupunki/Salo):

http://www.tunninjuna.fi/