Y5 Lehmijärvi-Pulli osayleiskaava


Y5 Lehmijärvi-Pulli –osayleiskaavan laatiminen on käynnistynyt Lohjan kaavoitusohjelman mukaisesti. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena. Suunnittelualue sijoittuu Lohjan nauhataajaman pohjoispuolelle E18 -moottoritien Lempolan liittymän kohdilla ja käsittää useamman kylän aluetta Lehmijärventien, Saukkolantien ja Mynterläntien ympäristöissä.

Osayleiskaavan ideointitilaisuus 21.8.2018.

Osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueen eteläosassa mahdollisen Espoo-Salo -oikoradan aseman vaikutusalueelle tehokkaamman maankäytön kokonaisuus, jolle on myöhemmissä vaiheissa laadittava yksityiskohtaisia asemakaavoja. Liikennevirasto laatii parhaillaan ratalain mukaista Espoo-Salo -oikoradan (ESA) yleissuunnitelmaa (alustava yleissuunnitelma valmistunut v. 2010). ESA-oikorata on osa Helsinki-Turku nopea junayhteys eli ns. Tunnin juna -hanketta. Lehmijärvi-Pulli -osayleiskaavan tavoitteena on ohjata yhdyskuntarakennetta myös mahdollista tulevaa asemanseutua ympäröivillä kylä- ja maaseutualueilla.  Kaavan rajaus ja tavoitteet tarkentuvat osayleiskaavaprosessin edetessä syksyllä 2018, jolloin myös osallisia kuullaan eri tavoin.

Vuoden 2018 aikana alueelta teetetään rakennusinventointi. Inventointityö maastossa keskittyy loppukesään (elo-syyskuulle). Kuulutus: Rakennusinventointi 27.6.2018

Osayleiskaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-2020 mukaisesti vireillä oleva yleiskaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Yleiskaavoittaja: Teija Liuska-Eloranta | teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi | p. 044-374 4418

 


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 8.12.2016 § 134 osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Aloitusvaiheen asiakirjat nähtävillä 8.2.-7.3.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Y5 Kuulutus 8.2.2017
Y5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 2.2.2017
Y5 Suunnittelun lähtökohdat 7.2.2017

Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.12.2016 § 417 määrännyt liitekartassa rajatulle osayleiskaavan alueelle, maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella kaupunginhallituksen päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Rakennuskielto


Selvitykset

Tarkistettu luontoselvitys 27.2.2018