Enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som beviljats vägrätter vid en förrättning, som hållits av antingen kommunen eller Lantmäteriverket.  För väghållningen av en enskild väg svarar fastighetsägarna som fått vägrätt, dvs. vägdelägarna. Vägdelägarna har kunnat konstituera sig i ett väglag, varmed ärenden som gäller väghållning avgörs vid väglagets stämma. Om ett väglag inte har grundats, avtalar delägarna om väghållningen sinsemellan med enhälliga beslut.

Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.2019

Enligt den nuvarande lagen om enskilda vägar som trädde i kraft 1.1.2019 drogs vägnämnderna i kommunerna in 31.12.2019. I ärenden som gäller enskilda vägar kan vägkommuner, vägdelägare och andra delaktiga kontakta följande instanser:

  • Hos den tingsrätt som fungerar som jorddomsstol (Östra Nylands tingsrätt) kan en vägdelägare eller någon annan sakägare klandra ett beslut av väglagsstämman eller den konstituerande stämman genom talan mot väglaget om procedurbestämmelserna i lagen om enskilda vägar eller väglagets stadgar inte har iakttagits vid behandlingen av ett ärende, om besluter strider mot lagen om enskilda vägar eller väglagets stadgar eller om beslutet kränker hans eller hennes rättigheter eller likabehandlingen av vägdelägarna.  Av tingsrätten får väglaget också årsstämmans lagfartsbevis för utmätning av vägavgifter.
  • Lantmäteriverket behandlar alla ärenden som gäller förrättningar av enskilda vägar.  Alltså frågor om vägrätter och bruksrätt till en väg samt vägens sträckning.
  • NTM-centralerna behandlar frågor som gäller kommunens underhållsskyldighet på en enskild väg, hot om tvångsutförande av åtgärder som bestämts vid en förrättning av enskild väg och de kan också berättiga sökanden att kalla vägdelägarna till stämma om väglagets organ inte har gjort det.
  • Allmän rådgivning i frågor som gäller enskilda vägar ges av Vägföreningen i Finland som också har en avgiftsbelagd rådgivningstelefon  020034520 på vardagar kl. 9-18.

Bidrag för enskilda vägar

Nämnden för serviceproduktion i Lojo stad har 19.6.2018 godkänt grunderna för fördelningen av bidrag för enskilda vägar.  I grunderna nämns 95 § i den gamla lagen om enskilda vägar.  Om bidrag för enskilda vägar föreskrivs i 84 § i den nya lagen om enskilda vägar som trädde i kraft 1.1.2019.

Enligt 84 § i lagen om enskilda vägar: ”Kommunen beslutar om de bidrag som av dess medel beviljas för väghållning av enskilda vägar, om villkoren för bidragen och om tillsynen över användningen av bidragen samt beslutar om att kommunen helt eller delvis ska åta sig anläggningen eller underhållet av en väg. Förutsättningen för beviljande av bidrag för väghållningen är att det har bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen och att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade i enlighet med vad som förutsätts i 50 §.”

Bidrag söks via Lojo stads elektroniska bidragssystem eller med en motsvarande blankett i pappersform.

Ansökning om bidrag som gäller enskilda vägar 2024

Systemet för bidragsansökningen är öppet 1.2.–2.5.2024. Elektroniska ansökningar med bilagor ska skickas via blanketten på webbsidan https://yksityistiet.lohja.fi/ inom utsatt tid. De utsatta tiderna är 1.4.2024 för ansökningar om hyvlingsassistans samt 2.5.2024 för ansökningar om underhålls- och ombyggnadsassistans. Vägkommuner kan komplettera sin assistansansökan senast inom utsatt tid. Också eventuella skriftliga ansökningar med bilagor ska skickas i ett exemplar inom utsatt tid. Ansökningar skickas till Lojo stad, Registratur, Karstuvägen 4, PB 71, 08101 Lojo. Anmälningsblanketter finns vid stadshusets rådgivning i den ovannämnda adressen.

Länk till bidragsprinciper: Bidragsprinciper

Underhållsbidrag betalas ut i enlighet med besluten på det bankkonto som väglaget angett.

Man ansöker om utbetalning av ombyggnadsbidrag genom att lämna in kostnadsverifikaten för projektet senast den första vardagen i december det år då bidraget beviljats till adressen
Lojo stads registratorskontor
PB 71
08101 LOJO
eller per e-post kirjaamo@lohja.fi

Förfrågningar om bidrag för enskilda vägar i Lojo (till exempel användarnamn och lösenord)
jarip.hakala(a)lohja.fi.
Telefonjour bara på måndagar och onsdagar kl. 15-18, tfn 044 077 7095.

Samtycke till vägmärke

Enligt 25 § i lagen om enskilda vägar: ”På en väg ska det sättas upp trafikanordningar som är nödvändiga för vägdelägarnas transportbehov, trafiksäkerheten och behövligt förebyggande av de olägenheter som vägen medför.”

Enligt 51 § 2 mom. i lagen om ändring av vägtrafiklagen ”…får en trafikanordning uppsättas av väghållaren efter att ha fått kommunens samtycke, vilket dock inte utan giltig orsak får förvägras. Samtycke krävs inte för uppsättande av tillfälliga vägmärken som är behövliga på grund av vägens skick eller arbete som utförs på eller invid vägen.”

Samtycke till att uppsätta ett vägmärke ges i Lojo av stadsteknikchefen.  Ansökan ska innehålla följande bilagor: beslut av väglagets stämma, karta och motivering för ansökan om vägmärke. Ansökan ska sändas till adressen:

Lojo stads registratorskontor
PB 71
08101 LOJO

eller per e-post kirjaamo@lohja.fi

Staden som vägdelägare

Lojo stads markegendom förvaltas av fastighetsväsendet med  stadsgeodet Tapio Ruutiainen som chef.

Kallelser till årsstämma till Lojo stad
Kallelser till årsstämma riktas till ”Lojo stad, stadsutvecklingen”.

Postadress:
Lojo stad
Stadstutvecklingen
PB 71
08101 LOJO

Lojo stads faktureringsadress för väglagsavgifter:

Pappersfakturor:
Lojo stad
PL 706
00074 CGI
Ange ”referens väglagsavgift” på fakturan

Fakturor får inte skickas med övrig post i samma kuvert.  Fel adress kan göra att utbetalningen bli försenad, i värsta fall upp till en månad.

Länkar:

Den nya lagen om enskilda vägar finns på adressen: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560#a560-2018

Väglaget meddelar till Lantmäteriverket bl.a. kontaktuppgifterna för bestyrelsens ordförande eller syssloman till adressen:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

En permanent trafikregleringsanordning, t.ex. en vikt- eller hastighetsbegränsning, en extra skylt eller en bom kräver kommunens samtycke. Väglaget för in uppgifterna om dem i informationssystemet för väg- och gatunätet på adressen:
https://vayla.fi/sv/trafikleder/material/digiroad/enskilda-vagar-i-digiroad

Lantmäteriverkets anvisning om indelningen i vägenheter finns på: https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/lehdet-ja-julkaisut/julkaisut

Nyttig information om enskilda vägar:
www.tieyhdistys.fi

 

Related to the subject: