Lojo stads miljöskydds­föreskrifter

Målet för Lojo stads miljöskyddsföreskrifter är att förebygga förorening av miljön. Samtidigt är målet att trygga en sund och trivsam livsmiljö för stadens invånare som också är naturekonomiskt hållbar och mångsidig.


Utfärdande av kommunala miljöskyddsföreskrifter baserar sig på 202 § i miljöskyddslagen (527/2014) enligt vilken kommunen får för verkställigheten av miljöskyddslagen meddela sådana allmänna föreskrifter som är påkallade av de lokala förhållandena och som gäller kommunen eller någon del av den. Miljöskyddsföreskrifterna är jämförbara med kommunala avfallshanteringsbestämmelser eller en byggnadsordning.

Avsikten med föreskrifterna är att precisera allmänt godtagna åtaganden. Genom bestämmelserna görs miljöövervakningen lättare och förs de lagtolkningar som tillämpas i dagens övervakning tydligt fram, varigenom näringsutövarnas och kommuninvånarnas tillgång till information och rättsskydd tryggas. Avsikten med föreskrifterna är att minska miljörisken och trygga en renare miljö.

Lojo stadsfullmäktige godkände de aktuella miljöskyddsföreskrifterna 14.1.2015 § 5 för hela Lojo stads område, men beslutet överklagades.  Föreskrifterna trädde i kraft genom ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen 29.6.2017. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte 25 § i miljöskyddsföreskrifterna som gäller bestämmelser om övergångsperioder i tidigare Sammattis och Karislojos områden.
Bestämmelserna om övergångsperioderna i 25 § ändrades genom att förlänga övergångsperioderna. Stadsfullmäktige godkände ändringarna vid sitt sammanträde 14.2.2018 i § 22.

Lojo stads miljöskyddsföreskrifter är nu i sin helhet i kraft i Lojo stads område.
Tillsynen över att föreskrifterna efterföljs handhas enligt 22 § i miljöskyddslagen av den kommunala miljövårdsmyndigheten som i Lojo stad är nämnden för attraktionskraft.

Undantag från miljöskyddsföreskrifterna

Miljövårdsmyndigheten kan av särskilda skäl efter ansökan i enskilda fall bevilja undantag från miljöskyddsföreskrifterna. Undantaget får dock inte leda till att syftet med dessa föreskrifter åsidosätts.

Man kan ansöka om ett undantag från miljöskyddsföreskrifterna med blanketter här invid som ska lämnas in omsorgsfullt ifyllda till Lojo stads miljöskydd per post (PB 71, 08101 LOJO) eller per e-post (ympäristönsuojelu@lohja.fi).

Mer information

Eija Kanninen
miljöinspektör
eija.kanninen(a)lohja.fi
tfn 050 593 0758

 

Related to the subject: