Avgörande av planeringsbehov och byggförbud

Undantagslov och avgörande som gäller planeringsbehov

 

Om det för byggandet finns behov att avvika från detaljplanen eller andra bestämmelser, föreskrifter, förbud eller andra begränsningar som är baserade på markanvändnings- och bygglagen eller som utfärdats med stöd av den och som gäller byggande eller någon annan åtgärd, t.ex. byggande i en strandzon, behövs ett undantagsbeslut innan ett bygglov kan beviljas.  Ett undantag från bestämmelser, föreskrifter, förbud och andra begränsningar som gäller byggande kan beviljas bara av särskilda skäl.

Innan ett bygglov kan beviljas för ett område som inte har en gällande detaljplan, behovs ofta ett avgörande som gäller planeringsbehov där förutsättningarna för beviljandet av bygglov övervägs.  Lösningen förutsätter mera omfattande prövning än sedvanligt tillståndsförfarande

När du planerar ett byggprojekt rekommenderar vi att du kontaktar Lojo stads byggnadstillsyn via lupapiste.fi-tjänsten. När byggnadstillsynen har fastställt att projektet förutsätter ett avgörande som gäller planeringsbehov och/ellerundantagslov, ska du söka lov enligt anvisningarna.

För ansökan om ett beslut om undantag och planeringsbehov finns  anvisningar (FI). Ansökan om lov och blanketten för hörande av grannar kan skrivas ut på denna sida. Dessutom kan blanketter för ansökan om lov fås vid kundservicecentret i Monkola och av byråsekreteraren.   Om du vill träffa lovbereradaren boka tid i förväg per e-post eller telefon.

Lovberedaren inom planläggningen:
planläggningsingenjör Pertti Piirilä, pertti.piirila(at)lohja.fi, tfn 050 543 9357 telefontid tis och tor kl. 9-11
byråsekreterare Tuula Lintuniemi, tuula.lintuniemi(at)lohja.fi, tfn 044 3621600

Anvisning för sökande av beslut om undantag och planeringsbehov (FI)
Lovansökan (FI)
Blankett för hörande av grannar (FI)
Modellritning av situationsplan (FI)

Avgifterna är baserade på planläggningstaxan.


 

Byggförbud

Kommunen kan utfärda byggförbud på ett område där frågan om att utarbeta eller ändra en detaljplan har väckts (53 § i MBL). Innan man skaffar en byggplats eller inleder planeringen av ett byggprojekt ska man alltid utreda om det finns byggbegränsningar som gäller byggplatsen och vilka tillstånd som behövs.

Byggbegränsningar och åtgärdsbegränsningar kan basera sig på en bestämmelse i den gällande generalplanen eller detaljplanen eller särskilt ha utfärdats för området.

För utarbetande eller ändring av generalplanen kan kommunen utfärda byggförbud och åtgärdsbegränsning för ett område och de kan vara i kraft med kommunens beslut i 5 + 5 år och därefter med beslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland enligt kommunens ansökan av särskilda skäl i ytterligare 5 år. För utarbetande och ändring av detaljplanen kan kommunen utfärda byggförbud för ett område, som är i kraft 2 år i taget. Ett byggförbud som utfärdats för utvidgning av ett detaljplaneområde kan vara i kraft högst 8 år.

Skolcentrets omgivning i Oinola

Nämnden för attraktionskraft har genom sitt beslut 24.1.2018  § 15 utfärdat byggförbud enligt 53 § i markanvändnings- och bygglagen för ändring, utvidgande och upphävande av en detaljplan för skolcentrets omgivning i Oinola.

Byggförbudet gäller inte renoverings- och ombyggnadsarbeten på byggnader, och inte byggande av ekonomibyggnader vid befintliga bostäder och lantgårdar.

Byggförbudet gäller i 2 år. Med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen träder beslutet i kraft innan det vunnit laga kraft.

Beslut 24.1.2018
Karta

Området för Lehmijärvi-Pulli delgeneralplan. Stadsstyrelsen utfärdade 19.12.2016 § 417 byggförbud enligt 38 § i markanvändnings- och bygglagen i området som avgränsats på kartbilagan för uppgörande av en generalplan så att byggförbudet inom A-området inte gäller renoverings- och ombyggnadsarbeten på byggnader, smärre tillbyggnad eller byggande av ekonomibyggnader vid befintliga bostäder eller lantgårdar.

Byggförbudet gäller i 5 år.

Beslut 19.12.2016
Karta

Kommunaltekniskt byggförbud i kvarteren 1606-1618 i stadsdelen Vabby. Stadsstyrelsen beslutade 18.4.2017 (§ 123) att förlänga det kommunaltekniska byggförbudet med tre år till och med 1.2.2020.

Beslut 18.4.2017
Karta

Området för landsbygdslandskapet i Skräddarskog–Pauni. Stadsstyrelsen beslutade 1.6.2015 i (§ 239 att utfärda byggförbud enligt 38 § i markanvändnings- och bygglagen och en åtgärdsbegränsning enligt 128 § för utarbetande av en generalplan. Området gränsar i väster och i norr till området för den anhängiga delgeneralplanen för tätorterna.

Byggförbudet gäller inte i områden med en detaljplan eller stranddetaljplan som har laga kraft. Byggförbudet gäller inte heller renoverings- och ombyggnadsarbeten på byggnader, och inte byggande av ekonomibyggnader vid befintliga bostäder och lantgårdar. Åtgärdsbegränsningen gäller inte hantering av skog.

Byggförbudet och åtgärdsbegränsningen gäller fram till 9.6.2020 eller tills beslut om godkännande av delgeneralplanen har fått laga kraft.

Beslut 1.6.2015
Karta