Parkeringsövervakning

Stadens parkeringsövervakning ansvarar för övervakningen av parkering.

För felparkering påförs felparkeringsavgift.

Felparkeringsavgift

Med stöd av lagen om parkeringsövervakning får felparkeringsavgift påföras för felparkering. Felparkering är ett förfarande som strider mot

1) en bestämmelse i vägtrafiklagen eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den om parkering eller stannande av fordon eller angivande av ankomsttid;

2) en bestämmelse i terrängtrafiklagen eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den om parkering eller stannande av motorfordon på ett markområde;

3) förbudet mot parkering på räddningsväg enligt räddningslagen.

Felparkeringsavgift får också påföras med anledning av en överträdelse av ett förbud eller en begränsning om motorfordons tomgång (tomgångsförseelse).

Utgångspunkten är att föraren ska känna till bestämmelserna om stannande, parkeringangivande av ankomsttid och tomgång. Föraren ska också i behövlig mån ta reda på vilka trafikmärken och andra regleringar som gäller för parkeringsplatsen i fråga.

I Lojo är felparkeringsavgiften 40 euro. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från dagen för beslutet om felparkeringsavgift eller dagen för delfåendet. Om avgiften inte har betalats inom utsatt tid, ska felparkeringsavgiften betalas med en förhöjning för dröjsmålspåföljder, som uppgår till 14 euro.

Beslutet om felparkeringsavgift innehåller en bankgiroblankett för betalning, bankkontaktuppifter och ett referensnummer. Avgiften kan också betalas via QR-koden i beslutet.

Om du anser att felparkeringsavgiften är obefogad, har du rätt att skriftligen begära omprövning av felparkeringsavgiften av parkeringsövervakaren.

Begäran om omprövning av felparkeringsavgift

Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det beslutet om felparkeringsavgiften fästes på fordonet eller delgavs på något annat sätt.

Föraren ska i regel själv begära omprövning av beslutet om felparkeringsavgift. Om beslutet har delgivits per brev till hemadressen, ska omprövningsbegäran lämnas in av den innehavare eller ägare som är införd i fordonsregistret (som oftast även har varit förare). En minderårigs talan förs av en intressebevakare, vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare, d.v.s. begäran om omprövning lämnas in av denna (varvid punkten för den som begär omprövning fylls i med den minderårigas namn c/o vårdnadshavarens namn).

Begäran om omprövning kan lämnas in antingen på en blankett för begäran om omprövning eller fritt formulerad. En fritt formulerad begäran ska innehålla en beskrivning av händelseförloppet och sökandes yrkanden, men också ärendenummer, dag för felparkering, bilregisternummer och egna kontaktuppgifter (namn, telefon och hemadress för postning av beslutet). Begäran kan lämnas in till parkeringsövervakningen per post, fax eller e-post via en QR-kod. Kopior av alla dokument som den som begär omprövning vill åberopa ska bifogas begäran om omprövning.

Blankett för ifyllning och utskrift av blanketten för begäran om omprövning

Begäran om omprövning kan också lämnas in genom ett personligt besök på Lojo stads kundservicecenter (stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo).

Fotografering av felparkerade fordon

Parkeringsövervakarna tar bilder av felparkerade fordon för eventuella tilläggsutredningar. Det ser ut som om parkeringsövervakaren tar en bild när en mobil enhet riktas mot registreringsnumret men detta görs för kontrollera mobilbetalningens giltighet och ingen bild skapas i samband med det.

Enligt dataombudsmannen bryter inte fotografier som parkeringsövervakarna tar av felparkerade fordon mot bestämmelserna om integritetsskydd.

 

Related to the subject: