Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Tiedote yksityisille palveluntuottajille ja heidän asiakkailleen.

Lautakunta käsitteli kokouksessaan 30.01.2019 palvelusetelien rajaamista. Alla esittelijän muutettu päätösehdotus, jonka lautakunta äänestyksen jälkeen hyväksyi.

1. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää jatkaa palvelusetelien myöntämistä tarveperusteisesti niin, että uusia palveluseteleitä myönnetään alueelliset erityistarpeet ja kunnallinen varhaiskasvatuspaikkatilanne huomioon ottaen. Nykyiset palvelusetelisopimukset pysyvät voimassa.

2. Lautakunta velvoittaa lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen viranhaltijat laatimaan periaatteet palvelusetelien myöntämisestä tarveperusteisesti kohdan 1 pohjalta ja tuomaan ne seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

Tämä päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että koska talousarviossa on pysyttävä, uusia palveluseteleitä ei myönnetä muuta kuin tarveperusteisesti harkintaa käyttäen. Seuraavaksi lähdetään valmistelemaan kriteerejä, joihin perustuen voidaan myöntää palveluseteleitä tarveperusteisesti. Kriteerit viedään Lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaan 6.3.2019 päätöksentekoa varten.

Yksityisen hoidon tuki on aiheuttanut osapuolille harmia kirjatun sopimuksen vaikean tulkitsemisen vuoksi.

Yksityisen hoidon tukeen ei ole tullut mitään muutosta. Yksityisen hoidon tukeen kuuluvan hoitorahan 172,25 € saavat kaikki, jotka sitä hakevat. Hoitolisä on tulosidonnainen. Perhepäivähoitoon tarkoitetun Lohjan kuntalisän 162,27 € saavat kaikki, jotka ovat hakeneet Kelan yksityisen tuen hoitorahaa ja joiden lapsi on hoidossa yli 20 h/ vko. Jos perhe saa täysimääräisenä kelan hoitolisän, saa perhe siihen myös kuntalisän, joka on 33,64 €. Jos perheellä on työsuhteinen hoitaja kotona, on kuntalisä 210 €. Kuntalisää ei ole Lohjalla käytössä päiväkotihoidossa.

 

 

Palveluseteli on Lohjan kaupungin varhaiskasvatuspalvelun saajalle myöntämä sitoumus korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kaupungin ennalta määrittämään arvoon asti.

Asiakkaalla on oikeus valita joko kunnallinen varhaiskasvatus tai yksityinen varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelimallilla. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Päivähoidon palvelusetelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy kunnallisen asiakasmaksun periaatteiden mukaisesti. Asiakkaan omavastuuosuus on se osuus yksityisen palvelujen tuottajan hinnasta, jota Lohjan kaupungin myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palveluseteli on voimassa toistaiseksi kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetuksen piiriin tai asiakas irtisanoo päivähoitopaikkansa. Palveluseteliä ei voida käyttää esiopetuksessa.

Palveluseteliä tulee hakea viimeistään sen kalenterikuukauden aikana jolloin asiakassuhde palvelujen tuottajaan alkaa. Palveluntuottajan tulee olla hyväksyttynä Parasta palvelua.fi –järjestelmän palveluntuottajarekisterissä ennen hoidon aloittamista. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Oikeus 20 viikkotuntia laajempaan varhaiskasvatukseen määritellään palvelusetelin myöntämisen yhteydessä perheen antamien selvitysten perusteella. Mikäli palveluntuottaja tarjoaa varhaiskasvatusta perheen toiveen mukaisesti kokopäivähoitona vaikka perheellä ei ole oikeutta yli 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen, maksaa perhe lisäpalvelun itse.
Samanaikaisesti päivähoidon palvelusetelin kanssa lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta. eAsioinnin käyttö vaatii tunnistautumisen.

Siirry eAsiointiin

Kela