Oppilashuolto

Oppilashuollon tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja sen tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppimisvaikeuksia sekä koulunkäyntiin liittyviä muita ongelmia. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille koulussa työskenteleville aikuisille.

Oppilashuoltoryhmät toimivat säännöllisesti kaikilla kouluilla ja niiden tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun oppilashuoltotyötä. Oppilashuoltoryhmää johtaa pääsääntöisesti rehtori tai vararehtori. Muita jäseniä tavallisesti ovat koulupsykologi, koulukuraattori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja sekä yläkoulussa oppilaanohjaaja. Salassapitosäännösten mukaisesti yksittäisten oppilaiden asioissa paikalla voi olla luokanopettaja, luokanohjaaja, aineenopettaja tai kouluavustaja ja tarvittaessa muita oppilaan hyvinvointia ja kuntoutusta edistäviä erityistyöntekijöitä. Oppilashuoltotyötä tehdään avoimessa ja luottamuksellisessa yhteistyössä oppilaan sekä hänen huoltajiensa kanssa. Huoltajat voivat osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen lapsensa asioita käsiteltäessä. Oppilashuoltotyötä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

Oppilashuoltotoiminta on Lohjalla järjestetty oppilashuoltolain periaatteiden mukaisesti seuraavasti:

Yhteisöllinen oppilashuolto:
Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on kehittää koulun toimintakulttuuria ennaltaehkäisevästi siten, että keskitytään koko oppilasryhmän tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäiseviin toimiin. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä koko kouluyhteisön kanssa. Kun oppilashuoltoryhmässä käsitellään koulun yhteisiä asioita, voidaan tehdä yhteistyötä esim. koulun johtoryhmän, oppilaskunnan tai vanhempainyhdistyksen kanssa.

Yksilöllinen oppilashuolto:
Yksilöllinen oppilashuolto keskittyy yksittäisen oppilaan asioihin. Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti. Koulu voi ehdottaa ryhmän kokoonpanoa, mutta oppilas (tai huoltaja) voi tuoda ryhmän kokoonpanoon omia toiveitaan.

Oppimisen pedagoginen tuki:
Kun oppilaan oppimiseen, tuen järjestämiseen tai kurinpidollisiin asioihin halutaan saada konsultaatiota moniammatillisesti, kokoontuu oppimisen pedagogiseen tukeen keskittyvä oppilashuoltoryhmä. Tähän ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja tai osa edellä mainituista henkilöistä riippuen käsiteltävästä asiasta. Kaikki koulun luokat käydään pedagogisen tuen osalta läpi systemaattisesti vähintään kerran vuodessa. Lapsen huoltajat voivat osallistua kokouksiin aina kun oman lapsen asiaa käsitellään.