Varhais­kasvatus ja opetus

Osallisuus ja vaikuttaminen koulussa

Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa luokan ja koulun asioihin. Opettajan tehtävänä on luoda yhdessä oppilaiden kanssa turvallinen yhteisö, jossa kaikilla oppilailla on hyvä olla. Koulussa opetellaan jokapäiväisissä tilanteissa muun muassa vuorovaikutustaitoja, osallistumista yhteiseen päätöksentekoon, tavoitteiden asettamista ja vaikuttamistaitoja. Koulun toimintakulttuuri on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu. Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä.

Kaikki oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan, joka valitsee keskuudestaan hallituksen. Hallitus osallistuu yhteisten sääntöjen laatimiseen, koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, tapahtumien järjestelyihin ja kouluympäristön kehittämiseen. Oppilaskuntatoimintaa ohjaa oppilaskunnan ohjaava opettaja.

Kaupungin tasolla oppilaita osallistetaan vartti- ja nuorisovaltuustoissa. Lohjan vartti- ja nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, mutta sinne voi muulloinkin pyrkiä kaikki 13-19 -vuotiaat lohjalaiset nuoret, jolloin valtuusto päättää uuden jäsenen ottamisesta harkintansa mukaan.

Nuorisovaltuusto pyrkii toimimaan nuorten hyväksi ja vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon. Nuorisovaltuustolla on edustajia nuorten asioita käsittelevissä kaupungin lautakunnissa ja työryhmissä.

Lisäksi kouluilla voi olla käytössään muitakin erilaisia oppilaita osallistavia toimintoja, kuten kestävän kehityksen tiimit, hyvinvointitiimit, oppilasagenttitoiminta jne.

VerSo

Osassa Lohjan kouluja on ristiriitatilanteissa käytössä vertaissovittelumalli. VerSo eli vertaissovittelumalli on yhteisöllinen menetelmä, joka tarjoaa lapsen toimijuutta tukevan tavan ratkaista ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan epäsopivaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelu ja aikuisjohtoinen sovittelu ovat menetelminä osa koulujen sovittelutoimintaa.