Pienryhmät

Joillekin kouluille on perustettu erityisopetuksen pienryhmiä oppilaiden tukemiseksi. Kun tukiopetus ja / tai osa-aikainen erityisopetus ei riitä on oppilaan mahdollista saada erityisopetuksen pienryhmän tukea. Jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas saisi tuen oppimiselleen ja koulunkäynnilleen mahdollisimman lähellä kotia, on joillekin kouluille perustettu erityisopetuksen pienryhmiä oppilaiden tukemiseksi. Opiskelu voi olla osittain tai kokonaan pienryhmässä tapahtuvaa ja pienryhmäopiskelu voi kestää tietyn periodin tai se voi olla pysyväisluonteisempaa. Erityisopetuksen pienryhmän opettajana toimii erityisluokanopettaja ja hänen työparinaan luokassa työskentelee usein koulunkäyntiavustaja. Erityisopetuksen pienryhmien toimintaperiaatteet ovat koulukohtaisia.

Luokkamuotoinen pienryhmä

Ojamon koulussa on kuusi kaupungin yhteistä erityisluokkaa. Niissä noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa.1-2Y-, 3-4Y- ja 5-6Y-luokat antavat pienryhmäopetusta oppilaan erityistarpeet huomioiden. Opetuksessa korostetaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja sosiaalisten taitojen opettelua. Samalla pyritään oppilaan kokonaistilanteen selkiyttämiseen. Pidemmän aikavälin tavoitteena on antaa oppilaalle taidot ja edellytykset toimia erilaisten ryhmien jäsenenä sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja voimavaransa.

Aurinkoluokka tarjoaa luokkamuotoista erityisopetusta ensisijaisesti lohjalaisille oppilaille, joilla on vuorovaikutukseen liittyviä erityisvaikeuksia.

Etu-luokka on kokonaiskuntoutukseen tähtäävä koulunkäyntiyksikkö 1.-6.-luokkalaisille oppilaille (5 oppilaspaikkaa ja 1 kriisipaikka). Etu-luokka on koulunkäyntimuoto oppilaille, jotka tarvitsevat tukea tunne-elämän pulmien takia. Etu-luokassa työskentelee erityisluokanopettaja ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Opetuksessa noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, jossa huomioidaan lapsen erityisvalmiudet ja persoona. Työskentelyn pääpaino on yleisten opiskeluvalmiuksien parantamisessa sekä positiivisen opiskelijaroolin kehittämisessä ja vahvistamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelua edistävän ilmapiirin luomiseen ja onnistumisen kokemusten tarjoamiseen oppilaille.

Etappiluokan tavoitteena on pedagogisin keinoin löytää oppilaan koulunkäynnille uutta suuntaa, jotta opiskelu omassa koulussa etappijakson jälkeen sujuisi aiempaa paremmin. Etapin aikana etsitään oppilaan kanssa toimivia käytänteitä omaan kouluun. Jakson aikana tehdään yhteistyötä oppilaan huoltajien sekä lähettävän koulun ja mahdollisten muiden tahojen kanssa. Tarvittaessa oppilaalle pyritään löytämään uusia tukimuotoja.

Tukijaksoluokka on tarkoitettu oppilaille, jonka koulutyöskentely on sosiaalisten vaikeuksien tai tunne-elämän häiriöiden vuoksi erityisen vaikeaa omassa koulussa. Pyrkimyksenä on jakson aikana löytää keinoja oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi ja mahdollistamiseksi jatkossa omassa lähikoulussa. Luokassa on kerrallaan yksi alakoulun/eskarin oppilas ja yksi yläkoulun oppilas ja tukijakso kestää n. 3 viikkoa.