Servicesedel för privat småbarnspedagogik

Meddelande till privata tjänsteproducenter och deras kunder

Nämnden behandlade vid sitt möte 30.1.2019 en begränsning av tillgången till servicesedlar. Nedan föredragandens ändrade förslag till beslut som godkändes av nämnden efter en omröstning.

  1. Nämnden för barn, unga och familjer beslutar att fortsätta med att bevilja servicesedlar efter behov så att nya servicesedlar beviljas med beaktande av områdesspecifika specialbehov och de tillgängliga platserna inom småbarnspedagogiken i kommunen.  De nuvarande avtalen om servicesedlar förblir i kraft.
  2. Nämnden ålägger tjänsteinnehavarna inom serviceområdet för nämnden för barn, unga och familjer att utarbeta principer för beviljande av servicesedlar efter behov enligt 1 punkten och lägga fram dem vid nämndens följande möte.

Eftersom budgeten måste hållas, innebär detta beslut i praktiken att nya servicesedlar kommer att beviljas endast efter behov och prövning. Följande steg är att ta fram kriterier utifrån vilka servicesedlar kan beviljas efter behov.  Kriterierna läggs fram för nämnden för barn, unga och familjer 6.3.2019 för beslut. 

Stödet för privat vård har visat sig vara problematiskt för parterna på grund av att det har varit svårt tolka det inskrivna avtalet. 

Stödet för privat vård har inte ändrats.  En vårdpenning på 172,25 € som hör till privatvårdsstödet betalas till alla som söker det.  Vårdtillägget är inkomstrelaterat.  Lojo stads kommuntillägg på 162,27 € som är avsett för familjedagvård betalas till alla som sökt vårdpenning inom FPA:s stöd för privat vård och vars ban vårdas i mer än 20 h/ vecka. Om familjen får FPA:s vårdtillägg till sitt fulla belopp, får familjen också ett kommuntillägg på det, dvs. 33,64 €. Om familjen har en skötare med arbetsavtal hemma är kommuntillägget 210 €. I Lojo betalas inte kommuntillägg inom daghemsvården.

Servicesedeln är en förbindelse som Lojo stad beviljar servicemottagaren inom småbarnspedagogiken. Staden förbinder sig att ersätta kostnaderna för en serviceproducents tjänster upp till ett belopp som staden fastställer på förhand.

Klienten har rätt att välja antingen kommunal småbarnspedagogik eller privat småbarnspedagogik med stöd för privat vård eller med modellen för servicesedlar. Den som använder en servicesedel har i motsats till andra sätt att organisera dagvården rätt att välja en serviceproducent som kommunen har godkänt.

Värdet på en servicesedel för dagvård bestäms efter familjens inkomster. Värdet på den inkomstrelaterade servicesedeln fastställs utgående från principerna för den kommunala klientavgiften. Klientens självriskandel är den andel av priset för den privata serviceproducentens tjänst som inte täcks av värdet av Lojo stads servicesedel och som ska betalas av klienten. Servicesedeln gäller tills vidare fram till att barnet blir läropliktigt och övergår till den grundläggande utbildningen eller klienten säger upp dagvårdsplatsen. Servicesedeln kan inte användas i förskoleundervisningen.

Ansökan om servicesedlar ska lämnas in senast under den kalendermånad då klientförhållandet till serviceproducenten börjar. Serviceproducenten ska vara godkänd i Parasta palvelua.fi-systemets register över serviceproducenter innan vården påbörjas. Servicesedlar kan inte sökas retroaktivt.

Rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än 20 veckotimmar fastställs utgående från de redogörelser familjen lämnat när servicesedlarna beviljas. Om serviceproducenten erbjuder småbarnspedagogik som heldagsvård efter familjens önskan, även om familjen inte har rätt till mer småbarnspedagogik än 20 veckotimmar, betalar familjen den extra servicen själv.
Man kan inte få stöd för privat vård eller stöd för hemvård samtidigt som man får servicesedlar för att ordna vård för barn.

Att ansöka om servicesedel

Man ansöker om servicesedel elektroniskt vid e-tjänster. Inloggningen kräver identifiering.

Gå till e-tjänster

Fpa

 

Related to the subject: