Kolmiportainen tuki

Kolmiportaisen tuen tavoitteena on havaita jokaisen lapsen ja nuoren tuen tarve opetuksessa mahdollisimman varhain, jolloin lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa pedagogista tai muuta tukea heti tarpeen ilmetessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että oppilaan saama tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen, jolloin pieneenkin tuen tarpeeseen pystytään puuttumaan varhain. Oppilaalle annettu tuki sekä kaikki tuen antamiseen liittyvät asiakirjat kirjataan Wilmaan, josta ne ovat huoltajien luettavissa. Wilman kirjautumissivu löytyy täältä (avautuu uuteen välilehteen).

Yleinen tuki

Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä, ja sen perustana on jokaisen oppilaan oikeus saada laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Yleisen tuen aikana huomioidaan oppilaiden valmiudet ja vahvuudet. Opetus ja mahdolliset tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan niiden mukaisesti. Oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, ohjaus, avustajan työpanos, oppilashuollollinen työ ja oppilashuollon tuki, opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus ja opetusryhmien joustava ryhmittely. Tukimuotoja käytetään joustavasti. Oppilaalle voidaan laatia myös henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Luokan sisäinen vuorovaikutuskulttuuri on tärkeä osa yleistä tukea. Toimiva vuorovaikutus edistää jokaisen oppilaan oppimista.

Tehostettu tuki

Jos oppiminen ei yleisistä tukijärjestelmistä huolimatta etene odotetulla tavalla, oppilaalle voidaan antaa tehostettua tukea. Tehostettu tuki on luonteeltaan jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Käytössä olevat tukimuodot ovat samoja kuin yleisen tuen aikana.

Ennen tehostetun tuen alkamista oppilaalle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa pedagoginen arvio, jossa kuvataan oppilaan vahvuudet, oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen kokonaistilanne, mitä yleistä tukea oppilas on saanut, koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset vaikeudet ja arvio siitä, minkälaisilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea. Pedagogisen arvion pohjalta tehdään oppmissuunnitelma, jota täydennetään tarvittaessa.

Tehostetulla tuella pyritään ehkäisemään ongelmien kasvaminen, monimuotoistuminen ja kasautuminen.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tavoitteena on tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti niin, että hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa sekä saada jatko-opintokelpoisuuden.

Polku erityiseen tukeen kulkee pääsääntöisesti niin, että oppilas on sitä ennen saanut yleistä ja tehostettua tukea. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaan oppimisen etenemisestä laaditaan pedagoginen selvitys. Sen laatimisessa hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppimissuunnitelmaa. Erityisen tuen päätöksen jälkeen tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka ohjaa oppilaalle annettavaa opetusta ja muuta tukea.

Erityinen tuki järjestetään Lohjan kaupungissa ensisijaisesti alueellisen lähikouluperiaatteen mukaisesti. Lähikouluja täydentävät kaupungin yhteiset erityisluokat ja kaupungin erityiskoulu (Jalavan koulu).

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Kuitenkin erityisen tuen päätös tarkistetaan 2. ja 6. vuosiluokan aikana.

 

Aiheeseen liittyvää: