Pedagoginen tuki

Yleinen tuki

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen myönteisessä ilmapiirissä. Yleinen tuki on pedagogista, kasvatuksellista ja hoidollista tukea kaikille lapsille. Yleinen tuki perustuu henkilöstön vahvaan perusosaamiseen, hyvään vuorovaikutukseen ja laadukkaaseen pedagogiikkaan. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja huomioi lapsen yksilölliset tarpeet yhteistyössä perheen kanssa. Varhainen tuen tarpeen havaitseminen on osa laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen yleinen tuki riittää usein lapsen kehityksen tueksi. Yleiseen tukeen kuuluu ympäristön, kasvatustoiminnan ja vuorovaikutuksen mukauttaminen ryhmän lasten tarpeita vastaaviksi lasten yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta.

Tehostettu tuki

Jos yleinen tuki ei riitä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistymiseen, lapsella on oikeus saada suunnitelmallista tehostettua tukea heti, kun tuen tarve on havaittu. Lastentarhanopettaja laatii esityksen lapsen kokonaistilanteesta, lapsen saamasta tuesta ja tehostetun tuen tarpeesta yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tehostetun tuen tarve arvioidaan varhaiskasvatuksen monialaisessa ryhmässä, jossa myös sovitaan kasvatuksen suunnittelusta, seurannasta ja arvioinnista. Tehostettu tuki edellyttää tiivistä, suunnitelmallista yhteistyötä huoltajien kanssa. Lapsen saama tehostettu tuki, edistymisen seuranta ja arviointi kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen kasautumista ja pitkittymistä yhteistyössä huoltajien ja muiden lapsen kuntoutuksessa mukana olevien tahojen kanssa. Tehostetun tuen aikana varhaiskasvatuksen tukimuotojen käyttöä tehostetaan lisäämällä tuen intensiteettiä ja lapsen yksilöllistä ohjausta, muokkaamalla oppimisympäristöä, tehostamalla yhteistyötä ja edistymisen seurantaa.

Erityinen tuki

Varhaiskasvatuksessa erityistä tukea annetaan lapsille, jotka tarvitsevat vahvaa monialaista tukea. Lapsen kokonaistilanteesta ja erityisen tuen tarpeesta laaditaan selvitys monialaisena yhteistyönä yhteistyössä huoltajien kanssa. Erityisen tuen tarve arvioidaan varhaiskasvatuksen monialaisessa ryhmässä, jossa myös sovitaan tuen suunnittelusta, seurannasta ja arvioinnista. Erityisessä tuessa painottuu pedagogisen kuntoutuksen näkökulma sekä monialaisen yhteistyön merkitys. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan rooli korostuu erityisen tuen aikana (esim. konsultaatiotuki, samanaikaisopetus, pienryhmätoiminta ja yksilöohjaus). Lapselle on laadittava varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyvä erityisen tuen suunnitelma, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä huoltajien ja muiden lapsen kuntoutuksessa mukana olevien tahojen kanssa. Esiopetuksessa erityinen tuki edellyttää yksilöllistä erityisen tuen hallintopäätöstä ja lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Esiopetuksessa erityistä tukea saavat pääsääntöisesti lapset, joilla on pidennetty oppivelvollisuus.

 

Aiheeseen liittyvää: