Arki varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja
tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja
perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa. Henkilöstön vastuulla on etsiä sopivat keinot lapsen näkökulmien selvittämiseksi. Lasten varhaiskasvatus-suunnitelmista nousevat tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu sähköiseen muotoon Peda.net-ympäristöön. Suunnitelma on
päivittyvä ja täydentyvä asiakirja. Valtakunnallisen perustetekstin jälkeen on kirjattu Lohjalla yhteisesti
noudatettaviksi sovitut toimintatavat ja painopisteet sekä paikalliset hyvät käytänteet.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatusta tehdään yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita. Mikäli asiat eivät ratkea yhdessä puhumalla, on varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla oikeus tehdä muistutus toiminnasta päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (varhaiskasvatuslaki 54 §). Ilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella.

 

Aiheeseen liittyvää: