Opetus omalla äidinkielellä sekä tulkkipalvelut

Oman äidinkielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Oman äidinkielen opetusryhmien oppilasmäärät ilmoitetaan vuosittain Opetushallituksen erillisessä avustushaussa.

Lohjalla on perusopetuksen oppilailla yhteensä 23 eri kotikieltä. Suurimmat ryhmät ovat eesti, venäjä, arabia, turkki, englanti, somali ja thai.

Kotikielen oppitunnilla opiskellaan sanastoa, kuuntelemista, puhumista, lukemista, kirjoittamista sekä kielen rakenteita. Kukin oppilas opiskelee kotikieltä oman ikätasonsa mukaisilla edellytyksillä.

Kotikielen opetuksen järjestämisen periaatteet

1. Kotikielen opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti kaupungin omien peruskoulujen oppilaille. Myös esikoululaisia ja toisen asteen oppilaita voi rajoitetusti osallistua opetukseen, mikäli tästä ei aiheudu tarvetta lisäryhmille.

2. Oman äidinkielen opetukseen hakeudutaan vuosittain. Hakeutuminen on vapaaehtoista, mutta ryhmään ilmoittautumisen jälkeen oppilaalta edellytetään säännöllistä osallistumista oppitunneille.

3. Päätökset oman äidinkielen opetusryhmien muodostamisesta tekee perusopetusjohtaja lukuvuodeksi kerrallaan käytettävissä olevan resurssin mukaan ja mikäli on saatavissa kelpoinen tai muutoin sopiva kotikielen opettaja.

4. Opetus järjestetään keskitetyissä opetusryhmissä niin, että mahdollisimman monet oppilaat eri kouluilta pääsevät ryhmiin. Oppilaalle pyritään järjestetämään mahdollisuuksien mukaan (huomioitava mm. välimatkat, aikataulut) koulukuljetus keskitettyihin ryhmiin.

5. Mikäli kieliryhmän oppilasmäärä laskee alle neljään oppilaaseen lukuvuoden aikana, tekee perusopetusjohtaja päätöksen mahdollisesta ryhmän lakkauttamisesta.

6. Opetuksessa noudatetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) olevia liitteen 3 perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja oppilaan oppimisen arviointia.

7. Oman äidinkielen, kotikielen ja ylläpitokielen opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa ryhmää kohden. Opetus järjestetään pääsääntöisesti iltapäivisin klo 13-17. Opetusta pyritään järjestämään niissä kielissä, joissa ilmoittautuneita on vähintään neljä oppilasta Lohjan kaupungin peruskouluista.

Tulkkipalvelut

Kouluilla on mahdollisuus käyttää tulkkipalveluita erilaisiin tapaamisiin ja yhteydenpitoon huoltajien kanssa. Tätä suositellaan väärinymmärryksen välttämiseksi myös silloin, kun vanhemman puhuvat jo jonkin verran suomea. Maahanmuuttajaoppilaat siirtyvät lähikouluihinsa, kun tukitoimet oppimiseen näillä kouluilla riittävät.

 

Aiheeseen liittyvää: