Kaksivuotisen esiope­tuksen kokeilu

Lohja on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan kokeiluun valittiin 105 kuntaa.

Kokeilu alkoi syksyllä 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Osa kokeiluun osallistuvista lapsista valitaan satunnaisotannalla koeryhmiin ja muut kunnan 2016 tai 2017 syntyneet lapset kuuluvat verrokkiryhmään eli vain osa viisivuotiaista (koeryhmään kuuluvat) osallistuvat kaksivuotisen esiopetukseen. Koeryhmässä ovat mukaan ne lapset, jotka ovat parhaillaan varhaiskasvatuksessa sellaisessa toimipaikassa, joka on arvottu järjestämään kaksivuotista esiopetusta tai varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevat lapset, jotka asuvat edellä mainitun kaksivuotista esiopetusta järjestävän kelpoisen toimipaikan alueella. Verrokkiryhmän lasten kasvatus- ja koulutuspalveluihin ei tule muutoksia, vaan he ovat normaalin varhaiskasvatuslainsäädännön piirissä ja voivat osallistua varhaiskasvatukseen ja yksivuotiseen esiopetukseen. Kokeilun tarkoituksena on seurata, onko kaksivuotisella esiopetuksella vaikutusta kokeilun koeryhmään ja siksi kokeilussa tarvitaan myös verrokkiryhmää.

Lohjalta kokeilutoimipaikoiksi on valittu Ojaniitun päiväkoti ja Daghemmet Petter. Kaikille 2017 vuonna syntyneiden lasten perheille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, kuuluuko lapsenne kaksivuotisen esiopetuksen koe- vai verrokkiryhmään.

Koeryhmä muodostuu kokeilulain mukaisen satunnaisotannan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaan eikä kunta ole käyttänyt asiassa harkintaa.

Lisätietoa OPH:n sivuilta 

Lisätietoa OKM:n sivuilta  

Lohjan kaupunki on laatinut Opetushallituksen perusteiden pohjalta oman paikallisen suunnitelman. 

Lohjalla kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa olevilla lapsilla on käytössään Wilma, kuten normaalissa esiopetuksessakin olevilla. 

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki pohjautuu kolmiportaiseen tukeen. Opiskelija- ja oppilashuoltolain mukainen oppilashuolto esimerkiksi  koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut ulottuvat kokeilun myötä myös viisivuotiaisiin. Tukea suunniteltaessa tehdään aktiivista yhteistyötä huoltajien kanssa.

 

Aiheeseen liittyvää: