Kaksivuotisen esiope­tuksen kokeilu

 

Lohja on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan kokeiluun valittiin 105 kuntaa.

Kokeilu alkaa ensi syksynä ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Osa kokeiluun osallistuvista lapsista valitaan satunnaisotannalla koeryhmiin ja osa verrokkiryhmiin eli vain osa viisivuotiaista osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Vuonna 2016 syntyneistä kokeiluun pääsee mukaan ne lapset, jotka ovat parhaillaan varhaiskasvatuksessa sellaisessa toimipaikassa, joka on arvottu järjestämään kaksivuotista esiopetusta tai varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevat lapset, jotka asuvat edellä mainitun kaksivuotista esiopetusta järjestävän kelpoisen toimipaikan alueella.

Lohjalta kokeilutoimipaikoiksi on valittu Ojaniitun päiväkoti ja Daghemmet Petter. Kokeiluun mukaan valitut lapset ilmoitetaan OKM:n toimesta viikolla 15. Kokeiluun mukaan valituille perheille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Koeryhmä muodostuu kokeilulain mukaisen satunnaisotannan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaan eikä kunta ole käyttänyt asiassa harkintaa.