Kuukausimaksu ja varhaiskasvatuksen maksulaskuri

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä maksuttomalle kuukaudelle on, että kunnallinen päivähoito on alkanut toimintavuoden elokuun aikana.

Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat 1.8.2018 alkaen seuraavat:

Perheen koko
h:löä
Tuloraja € /kk(vähennetään kk-tuloista) Maksuprosentti Korkeimman maksun
bruttotuloraja €
            2             2 102           10,7            4 803
            3             2 713           10,7            5 414
            4             3 080           10,7            5 781
            5             3 447           10,7            6 148
            6             3 813           10,7            6 514

 

Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäistuloraja tai jos maksu lasta kohden on vähemmän kuin 27 euroa, maksua ei peritä.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §:n mukaisesti.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu.

Maksulaskuriin tuloiksi syötetään koko perheen bruttotulot/kk, jotka sisältävät myös pääomatulot, luontaisedut , lisät ja laskennallisen 5% lomarahan.

Varhaiskasvatuksen maksulaskuri

VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Voitte laskea perheenne kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksun seuraavan mallin mukaan: Valitkaa perhekoko. Katsokaa vastaava tuloraja /kk ja vähentäkää se keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin (10,7) mukainen osuus = varhaiskasvatusmaksu.