Oppilaanohjaus

Opettajat, oppilaanohjaaja sekä koulun muu henkilöstö ohjaavat oppilasta koulunkäynnissä, opiskelussa ja opintoja koskevien valintojen sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Ohjauksella tuetaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä omatoimisuuden kehittymistä. Ohjauksen yhtenä alueena on työelämään tutustuminen. Työelämään tutustutaan esimerkiksi asiantuntija- ja yritysvierailujen kautta. Peruskoulun 9. luokan oppilaille kuuluu kahden viikon työelämään tutustumisjakso.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaus on oppiaineena 7.–9. luokilla. Ohjaukseen liittyviä oppitunteja pidetään kaikille luokille. Oppitunneilla käsitellään mm. itsetuntemusta, opiskelutaitoja, suomalaista koulutusjärjestelmää, eri ammatteja, työelämätaitoja sekä jatko-opiskelua (Ops). Lisäksi jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemansa määrä henkilökohtaista ohjausta opiskeluun ja uravalintaan liittyen.

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaaja yhteistyössä opettajien kanssa tukee ja ohjaa oppilaita jatko-opiskeluvalintojen teossa sekä yhteishaussa. Ohjauksen ja huoltajien tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia opiskelua ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Huoltajilla on tärkeä rooli näiden valintojen pohtimisessa.

 

Aiheeseen liittyvää: