Oppimisen arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta opiskelussa, tukea myönteisen minäkuvan rakentumista sekä kehittää hänen edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi on muutakin kuin todistusten ja arvosanojen antamista: oppilas saa opiskelustaan ohjaavaa palautetta pitkin lukuvuotta ja hän osallistuu itse oman oppimisensa arviointiin. Luokassa voidaan myös toteuttaa pariarviointia tai vertaisarviointia.

Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa oppilaita ei rinnasteta toisiinsa vaan oppilaan osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä verrataan opetussuunnitelmassa tai oppilaan omassa oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Arvioinnin tehtävänä on

  • kehittää oppilaan opiskelutaitoja
  • tukea oppilasta oman oppimisprosessin ymmärtämisessä ja tehdä näkyväksi oppilaan edistyminen
  • vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa oppijana

Oppilaan saaman jatkuvan ohjaavan palautteen lisäksi opettaja käy arviointikeskustelun oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Arviointikeskustelua ennen sekä oppilas, huoltaja että opettaja täyttävät arvioinnin lomakkeet joiden pohjalta keskustelu käydään.

Keväällä lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, joka on opettajan tekemä arvio oppilaan edistymisestä ja osaamisesta. Vuosiluokilla 1.-5. lukuvuosiarviointi annetaan sanallisesti ja 6. vuosiluokalta alkaen numeroarvosanoin (4-10). Lisäksi joitakin oppiaineita voidaan arvioida suoritusmerkinnällä (S).