Tulot ja tuloselvitys

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.

Bruttotulot lasketaan pääasiallisesti henkilön toimittamista palkkalaskelmista (tilinauhoista), joista on käytävä ilmi kuukauden bruttopalkka lisineen ja luontaisetuuksineen + kertymä vuoden alusta. Palkkatuloihin lisätään 5 %:n laskennallinen lomaraha, ellei asiakas toimita hoitomaksun määrittämistä varten sellaista tositetta, jossa näkyy muun suuruisen lomarahan osuus tai tositetta siitä, että työpaikka ei maksa lomarahaa lainkaan.

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (maksunmääräämistä edeltäneiden 12 kk:n ajalta).

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut veronalaiset tulot.

Tuloina ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena maksettava toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Tulojen vähennyksinä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

TULOSELVITYS

Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella tai yrittäjän tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa/on antanut tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen varhaiskasvatusajan mukaisen korkeimman varhaiskasvatusmaksun.

Tuloselvityslomakkeita saa päiväkodeista tai  tästä

Tuloselvitys liitteineen lähetetään osoitteeseen Lohjan kaupunki, Varhaiskasvatus /päivähoidon laskutus, PL 71, 08101 Lohja.
Tuloselvitys ja -tositteet voidaan lähettää myös sähköpostilla (sähköpostin tietoturvavastuu lähettäjällä).

Linkki sähköpostiosoitteisiin alueittain.