Tulot ja tuloselvitys

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena olevat tulot

Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (kuukausituloihin lisätään laskennallinen 5% lomaraha). Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, opintotukilain mukaista opintotukea, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, aikuiskoulutustukea, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.

Tuloselvitys

Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella tai yrittäjän tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa/on antanut tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen varhaiskasvatusajan mukaisen korkeimman varhaiskasvatusmaksun.

Mikäli tulotietoja ei toimiteta, varhaiskasvatusmaksu tullaan määräämään enimmäismaksun mukaisena.

Tuloselvityslomakkeella voi antaa luvan tarkistaa tulotiedot tulorekisteristä, jolloin palkkalaskelmia ei tarvitse toimittaa. Tuloista, jotka eivät näy tulorekisteristä (esim. korko- ja osinkotulot sekä yksityisen yrittäjän tai ammatinharjoittajan tulot sekä vuokratuloista ja yhtiövastikkeesta) on toimitettava tosite.

Tuloselvityslomakkeita saa päiväkodeista tai tästä.

Jos haluatte, että varhaiskasvatusmaksunne määritellään tulojenne mukaisesti, teidän tulee toimittaa kunnalliseen päivähoitoon haettaessa tulotietonne viimeistään hoidon aloittamista seuraavan kuukauden alussa. Haettaessa palveluseteliä yksityiseen varhaiskasvatukseen tulotiedot tarvitaan ennen kuin palveluseteli voidaan myöntää. Tuloina huomioidaan perheen veronalaiset bruttotulot.

Tulotositteiksi tarvitaan:

 • palkansaajilta viimeisin palkkalaskelma (mikäli lomarahaa ei makseta siitä tulee toimittaa tosite)
 • uudessa työssä aloittavalta työsopimus, jos palkkalaskelmaa ei vielä saada ja myöhemmin palkkalaskelma
 • yrittäjiltä viimeisin vahvistettu verotodistus
 • uudelta yrittäjältä kirjanpitäjän arvio kuukausituloista tai oma arvio kuukausituloista
 • opiskelijoilta opiskelutodistus tai ilmoitus opiskelupaikan saamisesta
 • työmarkkinatuella opiskelevilta ilmoitus tuen maksamisesta
 • työttömiltä ilmoitus työttömyyspäivärahan maksamisesta
 • karenssilla olevilta ilmoitus karenssista ja myöhemmin ilmoitus työttömyyspäivärahan maksamisesta
 • metsänomistajilta tieto metsäalan hehtaareista ja metsän sijaintikunta
 • kotihoidon tuella olevilta riittää, kun asiasta mainitsee esim. tuloselvityslomakkeessa tai sähköpostissa
 • elatusavuista hoitoon tulevan/tulevien lasten elatussopimus tai maksuilmoitus, jos elatusapua ei ole, maininta syystä; samoin maksettavasta elatusavusta, joka otetaan vähennyksenä huomioon
 • äitiyspäivärahasta äitiyspäivärahapäätös tai ilmoitus ko. maksamisesta ja tieto siitä mihin asti työnantaja maksaa palkkaa
 • korko-, osinko ja vuokratuloista verotodistus tai muu tosite

Muiksi tiedoiksi tarvitaan:

 • tieto perheen koosta (yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset)
 • lapsen/lasten nimet ja henkilötunnukset
 • hoitopaikka, jos tiedossa, hoidon aloittamisaika, jos tiedossa
 • perheen osoite ja huoltajien puhelinnumerot
 • huoltajien sähköpostiosoitteet

Tuloselvitys ja -tositteet voidaan lähettää myös sähköpostilla.

(sähköpostin tietoturvavastuu lähettäjällä)

Paperiset tuloselvitykset lähetetään osoitteeseen Lohjan kaupunki, Varhaiskasvatus, PL 71, 08101  LOHJA.

Linkki sähköpostiosoitteisiin alueittain.

 

Aiheeseen liittyvää: