Inkomster och inkomstutredning

I inkomsterna medräknas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare till barnet som lever i gemensamt hushåll med vårdnadshavaren som make eller under äktenskapsliknande förhållanden.

Bruttoinkomsterna räknas huvudsakligen enligt de lönespecifikationer (löneremsor) som personen lämnar in och av vilken bruttolönen med tillägg och naturaförmåner per månad ska framgå + inflödet från början av året. Till löneinkomsterna läggs en kalkylmässig semesterpenning på 5 %, om inte klienten lämnar in en sådan verifikation av vilken det framgår att semesterpenningens andel är någon annan eller att arbetsgivaren inte betalar ut semesterpenning.

Om de månatliga inkomsterna varierar, medräknas den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året (inkomsterna under de 12 senaste månaderna innan avgiften fastställs) som månadsinkomst.

Även de skattepliktiga inkomsterna i den senast verkställda beskattningen kan medräknas som skattepliktiga inkomster.

I inkomsterna medräknas inte hemvårdsstöd, barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007), bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994), vuxenutbildningsstöd, verksamhetspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), ersättning för uppehälle enligt lagen om offentligt arbetskraftsservice (916/2012), stipendier och andra motsvarande understöd som betalas på grund av studier eller ersättningar för kostnaderna för familjevård.

I avdragen från inkomsterna medräknas betalda underhållsbidrag för barn utanför familjen och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt sytning.

INKOMSTUTREDNING

Utredningen om familjens inkomster ska ges på blanketten för inkomstutredning eller på blanketten för utredning över företagarens inkomster. Familjen behöver inte uppge sina inkomster om familjen på blanketten för inkomstutredning har ger/har gett sitt samtycke till fastställelse att avgiften för småbarnspedagogiken tills vidare fastställs som den högsta avgiften för den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

Blanketten för inkomstutredning finns på daghemmen eller här.

Inkomstutredningen med bilagor skickas in under adressen: Lojo stad, Småbarnspedagogik/dagvårdsfakturering, PB 71, 08101 Lojo.
Inkomstutredningen och verifikaten kan också skickas per e-post. (avsändaren ansvarar för att e-posten är dataskyddad)

 

Related to the subject: