Månadsavgift och avgiftskalkylator

Månadsavgiften debiteras för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret (1.8–31.7). Juli är en avgiftsfri månad. Förutsättningen för den avgiftsfria månaden är att den kommunala dagvården har inletts i augusti föregående år.

Inkomstgränser från 1 mars 2023

Familjens storlek

antal personer

Inkomstgräns euro/mån Avgift från euro, inkomster minst 28€ Avgift euro om inkomster högre än 295€
2 3874 4136 6626
3 4998 5260 7750
4 5675 5937 8427
5 6353 6615 9105
6 7028 7290 9780
höjning av inkomstgränsen/nästä barn 262

 

Om inkomsterna underskrider den nedre inkomstgränsen eller om avgiften per barn är mindre än 28 euro, debiteras ingen avgift.

Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men det ordnas småbarnspedagogik för barnet endast i en kommun, bestäms avgiften enligt den familjs inkomster hos vilken barnet har sin bostad enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Om det ordnas småbarnspedagogik för barnet i två kommuner, ska avgiften bestämmas separat i de båda kommunerna. Då bestäms avgiften i enlighet med 6 §.

Avgiftsbeloppet ska avrundas till närmaste euro.

Om familjen inte lämnar in någon inkomstutredningsblankett med bilagor, debiteras den högsta avgiften för småbarnspedagogiken.

I avgiftskalkylatorn matas in som inkomster hela familjens månatliga bruttoinkomster som också inkluderar kapitalinkomster, naturförmåner, tillägg och en kalkylmässig semesterpenning på 5 %.

Småbarnspedagogikens avgiftskalkylator

Avgifter för småbarnspedagogiken

Ni kan räkna ut er familjs avgift för småbarnspedagogik på heltid enligt följande modell: Välj familjestorlek. Se vilken den motsvarande inkomstgränsen per månad är och dra av den från era genomsnittliga bruttoinkomster per månad. Utgå från den återstående summan och räkna med hjälp av betalningsprocenten (10,7) ut er andel = avgiften för småbarnspedagogiken.