Smågrupper

I vissa skolor ges specialundervisning i smågrupper för att stödja eleverna. När stödundervisningen och/eller specialundervisningen på deltid inte räcker till kan eleven få stöd i en smågrupp inom specialundervisningen. För att så många elever som möjligt inom den grundläggande utbildningen ska få stöd för sitt lärande och sin skolgång så nära hemmet som möjligt har man i vissa skolor inrättat smågrupper inom specialundervisningen för att stödja eleverna.  Studierna kan ske delvis eller helt i en smågrupp och smågruppsstudierna kan pågå i en viss period eller vara mer permanent. Som lärare för en smågrupp inom specialundervisningen fungerar specialklasslärare ofta med skolgångsbiträdet som arbetspar i klassen. Verksamhetsprinciperna för smågrupperna inom specialundervisningen är skolspecifika.

Smågrupp i klassform

Ojamon koulu har sex gemensamma specialklasser för hela staden. De följer läroplanen för den allmänna undervisningen. I årskurserna 1-2Y, 3-4Y och 5-6Y ges undervisning i smågrupper med beaktande av elevens specialbehov.  I undervisningen betonas de positiva upplevelserna av lärandet och inlärningen av de sociala färdigheterna.  Samtidigt är målet att skapa klarhet i elevens övergripande situation. Det långsiktiga målet är att ge eleven färdigheter och förmåga att agera som medlem av olika grupper och identifiera sina egna styrkor och resurser.

Solklassen erbjuder specialundervisning i klassform i första hand för elever i Lojo med speciella svårigheter i interaktion.

Klassen för specialstöd är en skolgångsenhet som syftar till helhetsrehabilitering för elever i årskurserna 1-6 ( (5 elevplatser och 1 krisplats). Klassen är en form av skolgång för elever som behöver stöd för känslomässiga problem. En specialklasslärare och två psykiatriska sjukskötare arbetar i klassen. Undervisningen följer läroplanen för den allmänna undervisningen som tar hänsyn till barnets speciella färdigheter och personlighet. Fokus i arbetet är att förbättra de allmänna studiefärdigheterna samt att utveckla och stärka en positiv elevroll.  Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att skapa ett klimat som främjar lärandet och att erbjuda eleverna upplevelser av att lyckas.

Syftet med etappklassen är att med pedagogiska metoder hitta en ny riktning för elevens skolgång så att studierna i den egna skolan efter perioden i etappklassen skulle gå smidigare än tidigare.  Under perioden i etappklassen söker man tillsammans med eleven efter fungerade rutiner för den egna skolan.  Man samarbetar med elevens vårdnadshavare samt den skola eleven kommer från och eventuella andra parter.  Om det behövs försöker man hitta nya stödformer för eleven.

Stödperiodsklassen är avsedd för elever vars skolarbete är särskilt svårt i den egna skolan på grund av sociala eller känslomässiga störningar. Syftet är att under perioden hitta sätt att stödja elevens skolgång och att göra det möjligt för eleven att fortsätta i den egna närskolan. I klassen finns en lågstadieelev/förskoleelev och en högstadieelev åt gången och stödperioden pågår i cirka 3 veckor.