Bedömning av lärande

Syftet med bedömningen är att handleda och uppmuntra eleven i sina studier, stödja utvecklingen av en positiv självbild och utveckla elevens förutsättningar för självutvärdering. Bedömning handlar om mer än betyg och vitsord: eleven får respons på sina studier under hela skolåret och deltar själv i bedömningen av sitt eget lärande. I klassen kan man också ha parbedömning eller kamratbedömning.
Bedömningen bygger på de mål som ställts upp i läroplanen. I bedömningen jämför man inte eleverna med varandra utan elevens kunskaper, arbete och beteende jämförs med de mål som fastställts i läroplanen eller i elevens egen plan för lärande.
Syftet med bedömningen är
• att utveckla elevens studiefärdigheter
• att hjälpa eleven att förstå sin egen lärprocess och synliggöra elevens framsteg
• att stärka elevens självkänsla och positiva självbild som lärande individ
Förutom att eleven regelbundet ges respons håller läraren också ett utvärderingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Före utvärderingssamtalet fyller både eleven, vårdnadshavaren och läraren i bedömningsblanketterna utifrån vilka samtalet förs.

På våren i slutet av skolåret får eleven ett läsårsbetyg som är en bedömning som läraren har gjort på basis av elevens framsteg och kunskaper. I årskurserna 1-5 ges läsårsbedömningen verbalt och från och med årskurs 6 med sifferbetyg (4-10). Dessutom kan vissa läroämnen bedömas med en prestationsanteckning (P).

 

Related to the subject: