Elevhandledning

Lärarna, elevhandledaren samt skolans övriga personal handleder eleven i skolgången, studierna och val som gäller studierna och framtiden.  Genom handledningen stödjer skolan utvecklingen av elevens studie- och samarbetsfärdigheter samt initiativförmåga. Som en del av handledningen bekantar sig eleven med arbetslivet. Eleverna introduceras till arbetslivet till exempel genom expert- och företagsbesök. Eleverna i årskurs 9 deltar i arbetslivsorientering som pågår i två veckor.

På lågstadiet sker elevhandledningen vanligtvis i samband med annan undervisning och verksamhet.  Elevhandledningen ingår som läroämne i årskurserna 7-9. Lektioner i elevhandledning reserveras för alla årskurser. Under lektionerna behandlas bl.a. självkännedom, studiefärdigheter, utbildningssystemet i Finland, olika yrken, arbetslivsfärdigheter samt fortsatta studier (LP). Dessutom har varje elev rätt att få personlig handledning i den omfattning som eleven behöver för studierna och val av yrke.

I slutskedet av den grundläggande utbildningen stödjer och handleder elevhandledaren i samarbete med lärarna eleverna i deras val av fortsatta studier i den gemensamma ansökan. Med stöd av handledningen och vårdnadshavarna fattar eleven utbildnings- och karriärbeslut utifrån sin egen förmåga och sina intressen. Vårdnadshavarna har en viktig roll när det gäller att reflektera över dessa val.

 

Related to the subject: