Skolskjutsar

OBS!

Lojo stad har börjat använda tjänsten Kouluun.fi för att informera om skolskjutsar som körs med skolbilar inom Lojo stad. Anvisningar för systemet Kouluun.fi finns här.

Med det här systemet är det möjligt att granska elevens skolskjutsuppgifter, till exempel kolla tidtabeller för skolbilarna och vid behov avboka resor. Systemet är kopplat till ruttplaneringen av skolskjutsarna och det kommer att ersätta det nuvarande transportmeddelandet i Wilma. Uppdateringar av transportmeddelandet i Wilma upphör vid början av 2023 med undantag av Ingå, Vichtis och Sjundeå för vars del skolskjutsuppgifter kan ses i Wilmas transportmeddelande som tidigare.

Information om eventuella ändringar i skolskjutsarna sker via sms precis som hittills, men hanteringen av ändringar överförs från Wilma till systemet Kouluun.fi.

De elever som åker reguljär trafik behöver inte heller i fortsättningen avboka sina resor, och tidtabellerna finns fortfarande på matkahuolto.fi.

Frågor kring skolskjutsar kan skickas via Wilma till logistikenheten.

Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo och farliga skolvägar för läsåren 2021-2022

Staden ordnar skolskjuts för elever i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning om skolvägen för en elev i årskurs 0-3 är längre än 3 kilometer eller för en elev i årskurs 4-9 längre än 5 kilometer. Rätten till skolskjuts kan dessutom beviljas om skolvägen till vissa delar är farlig eller skolresan annars anses vara svår eller ansträngande för eleven. Farlighetsklassificeringen av skolvägarna finns tillgänglig via länkarna nedan. Om skolresan upplevs vara svår eller ansträngande för eleven, ska ett sakkunnigutlåtande (skolläkare eller motsvarande) om det bifogas till ansökan om skjuts.

Som grund för att ordna transport ska följande beaktas i utlåtandet:

  • behovet av transport ska basera sig på läkarens diagnos
  • av utlåtandet ska tydligt framgå läkarens uppfattning om att skoltransport ska ordnas för eleven samt eventuellt också om eleven kan använda kollektivtrafik för skolresorna eller om  transporten ska ordnas med en skolbil från en närliggande påstigningsplats eller från elevens hemadress
  • av utlåtandet ska framgå för vilken tid transporten ska ordnas.

Principer för skoltransport

Farliga skolvägar för läsåret 

Lojo stads skolskjutsanvisningar/gemensamma spelregler till skolskjutselever och deras vårdnadshavare. Skolskjuts spelregler

Ansökan om skolskjuts lämnas in via Wilma

Ansökan om skolskjuts för nya elever för läsåret 2023-2024 ska lämnas in via Wilma senast 21.4.2023. Logistikenheten fattar skolskjutsbesluten och de är tillgängliga via Wilma fr.o.m. 1.6.2023 så att alla beslut är fattade senast 12.6.2023.
När du loggat in i Wilma hittar du ansökningsblanketten under ’Ansökningar och beslut’ – ’Blanketter’ och Giltighetstiden för beslutet om skjuts, samt senare skolbilens avgångstider, under punkten ’Utskrifter’ – ’TOT: Meddelande om skjuts’. Efter att beslutet har fattats hittar du besluten om skjuts under ’ansökningar och beslut’
Om du inte kan skicka in din ansökan via Wilma, skriv ut en ansökan om skoltransport här: Blankett för skolskjuts_fi

Avgiftsbelagd skolskjuts

Beslut om lediga platser i skolskjutsarna fattas under veckan för höstlovet, vecka 42, och skjutsarna inleds vecka 43. Observera att elever som beviljats en ledig plats ska betala resan till chauffören redan i samband med resan. Resan kan betalas förutom med kontanter också med Matkahuoltos resekort för 22 resor eller ett värdekort som kan köpas på alla Matkahuoltos serviceställen. Priset för en resa på ledig plats är detsamma  för alla barn under 17 år oberoende av resan med en engångsbiljett 1,80 euro/i ena riktningen.

Ersätning av skolelevernas borttappade/söndriga resekort

Tekniska nämden den 8.11.2016 § 153
Giltig Fr.o.m 1.1.2017
Tekniska nämden har beslutat att ersättning för borttappade/söndriga resekort är 40 € (inkl.moms)
Tilläggsinformation koulukuljetukset@lohja.fi