Gatubelysning

Antalet gatulampor som staden ansvarar för är cirka 11 500, av vilka merparten är högtrycksnatriumlampor.  Resten är kvicksilverång- eller LED-lampor. De nya installationerna genomförs i huvudsak med LED-teknik.

Belysningstider

I stadskärnan, Routio, Ojamo, Virkby och i Tallbacka är gatubelysningen på under hela den mörka tiden.
Med undantag för områdena ovan släcks gatubelysningen under vardagsnätterna (mån-fre) kl. 23.45 – 04.15, dessutom är gatubelysningen av sparskäl helt släckt årligen under cirka 2,5 månader, från mitten av maj till slutet av juli. Det finns små skillnader mellan de olika områdena när det gäller de tider då gatubelysningen är släckt under sommaren.

Kontroll av belysningen

Belysningen kontrolleras tre gånger om året.  I februari-mars, augusti-september och i november-december.
Om en större helhet, t.ex. en gata eller korsning är mörk, åtgärdas belysningen så snabbt som möjligt.  Ambitionen är också att åtgärda blinkande belysning vid sidan av de övriga arbetena.  Objekt som äventyrar säkerheten åtgärdas omedelbart (frånkopplade luckor, krockar, stormskador).
Enstaka lampor eller grupper av lampor byts inte på basis av anmälningar, utan dessa repareras i samband med kontrollerna av kostnadsskäl.

Förnyelse av belysning

Cirka 300-500 lampor förnyas årligen. Det gamla luftledningsnätet förnyas i form av så kallade samgrävningsprojekt i samarbete med operatörer som är verksamma i området.  Dessutom satsar vi på att byta ut de gamla kvicksilverång- och högtrycksnatriumlamporna mot LED-lampor som sparar energi med början i den största effektklassen.

Felanmälan

 

Related to the subject: