Privat småbarnspedagogik

Meddelande till privata tjänsteproducenter och deras kunder

Nämnden behandlade vid sitt möte 30.1.2019 en begränsning av tillgången till servicesedlar. Nedan föredragandens ändrade förslag till beslut som godkändes av nämnden efter en omröstning.

  1. Nämnden för barn, unga och familjer beslutar att fortsätta med att bevilja servicesedlar efter behov så att nya servicesedlar beviljas med beaktande av områdesspecifika specialbehov och de tillgängliga platserna inom småbarnspedagogiken i kommunen.  De nuvarande avtalen om servicesedlar förblir i kraft.
  2. Nämnden ålägger tjänsteinnehavarna inom serviceområdet för nämnden för barn, unga och familjer att utarbeta principer för beviljande av servicesedlar efter behov enligt 1 punkten och lägga fram dem vid nämndens följande möte.

Eftersom budgeten måste hållas, innebär detta beslut i praktiken att nya servicesedlar kommer att beviljas endast efter behov och prövning. Följande steg är att ta fram kriterier utifrån vilka servicesedlar kan beviljas efter behov.  Kriterierna läggs fram för nämnden för barn, unga och familjer 6.3.2019 för beslut. 

Stödet för privat vård har visat sig vara problematiskt för parterna på grund av att det har varit svårt tolka det inskrivna avtalet. 

Stödet för privat vård har inte ändrats.  En vårdpenning på 172,25 € som hör till privatvårdsstödet betalas till alla som söker det.  Vårdtillägget är inkomstrelaterat.  Lojo stads kommuntillägg på 162,27 € som är avsett för familjedagvård betalas till alla som sökt vårdpenning inom FPA:s stöd för privat vård och vars ban vårdas i mer än 20 h/ vecka. Om familjen får FPA:s vårdtillägg till sitt fulla belopp, får familjen också ett kommuntillägg på det, dvs. 33,64 €. Om familjen har en skötare med arbetsavtal hemma är kommuntillägget 210 €. I Lojo betalas inte kommuntillägg inom daghemsvården.

Privat småbarnspedagogik är verksamhet som produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av kommunen och regleras av lagen om småbarnspedagogik. Privata daghem kan också erbjuda alternativ pedagogik, t.ex. Montessori- eller Steiner-pedagogik samt förskoleundervisning. Barnets föräldrar kan ansöka om stadens inkomstrelaterade servicesedel eller Fpa:s stöd för privat vård för tjänsten. Det inkluderar vårdpenning, vårdtillägg som bestäms enligt familjens inkomster samt ett eventuellt kommuntillägg.

Man ansöker om en plats inom den privata småbarnspedagogiken genom att kontakta det privata daghemmet eller familjedagvårdaren direkt.

Touhula i Vabby med betoning på motion

Montessori-daghemmet Touhula Neitsytlinna

Daghemmet Laakso

Steiner-daghemmet Pääskynpesä

Privata familjedagvårdare

Servicesedel för privat dagvård

Fpa:s stöd för privat vård

Fpa

 

Related to the subject: