Ansökan om småbarnspedagogik

Barnet har rätt till småbarnspedagogik efter moderskaps-, föräldra- och faderskapsledighet fram till början av läroplikten.

Från och med 1.8.12016 har varje barn rätt att få 20 timmar småbarnspedagogik i veckan. På grund av det stöd barnet behöver eller familjesituationen kan omfattningen vara mer än 20 timmar. Då vårdnadshavaren/vårdnadshavarna arbetar eller studerar erbjuds varje barn småbarnspedagogik enligt familjens behov.

Man kan lämna in ansökan om småbarnspedagogik året om. Ansökan ska lämnas in senast fyra månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars. Familjerna informeras före midsommar om en plats inom småbarnspedagogiken som börjar i augusti. Beslut om småbarnspedagogik som börjar vid någon annan tidpunkt meddelas cirka en månad innan vården börjar. Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behovet av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, ska man ansöka om en vårdplats så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs.

Så här ansöker du om en plats inom småbarnspedagogiken på nätet via Wilma:

Om du ännu inte har ett Wilma-konto, ansök här → samtidigt skapa ett Wilma-konto åt dig själv

Man kan ansöka om en vårdplats elektroniskt bara om vårdnadshavaren och barnet har en finsk personbeteckning. Vid behov kan man fylla i en pappersblankett som man kan skriva ut här.

Återkallande och ändring av ansökan

Man kan inte själv göra ändringar i en elektronisk ansökan. Om man vill ändra eller återkalla en ansökan ska man kontakta servicehandledare Noora Ehrström, fornamn.efternamn@lohja.fi eller 044 374 5266.

Ifall familjen avböjer en beviljad vårdplats, ska familjen lämna in en ny ansökan. Då iakttas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.

Byte av vårdplats

När barnet redan har en vårdplats och man ansöker om en annan vårdplats för barnet ska ansökan om byte av plats lämnas in. Du kan ansöka om byte genom att fylla i en ansökan om småbarnspedagogik och ange i den att man önskar byte till en annan vårdenhet.

Ansökan om byte har ingen specifik behandlingstid utan bytet genomförs i regel från och med början av verksamhetsåret (från början av augusti).  

Att beakta vid ifyllandet av ansökan

Ansökan fylls i separat för varje barn. I ansökan kan familjen uttrycka önskemål om vårdform och vårdplats.

Målet för småbarnspedagogiken är att främja barnets balanserade tillväxt, utveckling och lärande. Om ditt barn behöver stöd på grund av sin fysiska, psykiska eller sociala utveckling, ange det under med information i ansökan.

I ansökan anges under punkten antalet timmar det genomsnittliga timantalet per månad. Alternativt kan den genomsnittliga vårdtiden per vecka anges under punkten mer information i ansökan. Mer information om vårdtidssteg

Obs! Vid ansökan om platser inom privat småbarnspedagogik ska man kontakta enheten för småbarnspedagogik ifråga även om även de privata daghemmen kan också väljas i ansökan om småbarnspedagogik. Mer information här.

Observera att kommunen meddelar Fpa automatiskt när beslut om barnets småbarnspedagogik fattas. Denna information avslutar utbetalningen av ett eventuellt hemvårdsstöd. Barnet får bekanta sig med enheten för småbarnspedagogik med sin förälder före den startdag för småbarnspedagogik som framgår av beslutet. Barnet kan stanna på vårdstället utan vårdnadshavare först den dag då dagvården börjar. Dagen framgår av beslutet.

Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 9.10.1992/912 25§

25 § Avgift för outnyttjade tjänster som inte avbeställts (22.12.1993/1386)

Om inte föräldrarna till ett barn tar emot en dagvårdsplats som på ansökan har beviljats barnet och om inte dagvårdsplatsen har avbeställts förrän vårdförhållandet på basis av kommunens beslut börjar, kan hos barnets föräldrar uppbäras hälften av den månadsavgift som fastställs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (18.4.1997/343)

 

Related to the subject: