Boende och miljö

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att övervaka och främja miljöskyddet inom sitt område för att trygga en god livsmiljö för invånarna.

Popular:

Miljöskydd

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att övervaka och främja miljöskyddet inom sitt område för att trygga en god livsmiljö för invånarna.


Enligt lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) ska kommunen inom sitt område övervaka och främja miljövården så att det genom skydd, vård och utveckling av naturen och annan miljö blir möjligt att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

På kommunal nivå sköts miljövårdsmyndighetens uppgifter av ett organ som utses av kommunen – kommunal miljövårdsmyndighet – som i Lojo är tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft (tidigare miljö- och byggnadsnämnden).  Dessutom ska miljövårdsmyndigheten utöver de uppgifter som förskrivs i olika lagar ge utlåtanden t.ex. till andra myndigheter om frågor gäller miljöskyddet och för sin del ansvara för upplysning och information i frågor som gäller miljöskyddet.

Om de uppgifter kommunens miljövårdsmyndighet har föreskrivs i miljöskyddslagen (527/2014), naturvårdslagen (1096/1996), avfallslagen (646/2011), kemikalielagen (599/2013), marktäktslagen (555/1981), vattenlagen (587/2011), lagen om vattentjänster (119/2001), sjötrafiklagen (463/1996), miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), terrängtrafiklagen (1710/1995), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt i förordningar som utfärdats med stöd av dessa lagar.

Kommunfullmäktige kan ge den kommunala miljövårdsmyndigheten rätt att överföra behörighet på en underlydande tjänsteinnehavare. Tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft har överfört behörighet vidare till miljöchefen som har delegerat myndighetsuppgifter vidare till tjänsteinnehavare som tjänstgör vid miljöskyddet i Lojo.