Individualiserad lärokurs

Läroämnet individualiseras om eleven trots det stöd som getts inte kan uppnå de mål som hänför sig till det centrala innehållet i läroämnet.  Lärokursen i ett läroämne kan inte individualiseras utan ett beslut om särskilt stöd. Beslutet föregås av en pedagogisk utredning där man bedömer att eleven inte tröts stödåtgärderna kommer att uppnå målen enligt den allmänna lärokursen.  Målen för den individualiserade lärokursen, de centrala innehållen, uppföljningen och bedömningen av elevens framsteg beskrivs i den individuella planen (IP).

 

I betyget markeras läroämnet med en asterisk (*), vilket indikerar en individualiserad lärokurs.

 

Related to the subject: