Vårdplatsgaranti

Lojo stad förbinder sig att anvisa ett barn som avbrutit sitt vårdförhållande en vårdplats på det tidigare daghemmet eller i mån av möjlighet inom familjedagvården, förutsatt att barnet återvänder till småbarnspedagogiken i augusti.

  1. Ett villkor för att avtal om småbarnspedagogik ska kunna ingås är att barnet innan vårdförhållandet har avbrutits har deltagit i småbarnspedagogik i minst 4 månader.
  2. En förutsättning för garantin om en plats inom småbarnspedagogiken är att avbrottet i småbarnspedagogiken fortgår oavbrutet i minst 4 månader.
  3. Om den avtalade tidpunkten för när barnet återvänder till småbarnspedagogiken ändras, ska föräldrarna skicka ett skriftligt meddelande om detta minst fyra månader innan barnet återvänder eller, om orsaken är sysselsättning eller studier, minst två veckor innan barnet återvänder.
  4. Vårdförhållandet kan avbrytas och återupptas mitt i en kalendermånad och avgiften debiteras bara för den tid som barnet deltar i småbarnspedagogiken under månaden i fråga. Under tiden för avbrottet debiteras ingen avgift för småbarnspedagogiken.

Avtalsmallar för garanti om en plats inom småbarnspedagogiken fås av daghemsföreståndare eller på Lojo stads webbplats via länken här.

 

Related to the subject: