Stad och administration

Popular:

Välbefinnande och hälsa

I början av 2023 överfördes ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena. Trots denna stora förändring har kommunerna fortfarande en viktig roll och ett stort ansvar för att främja invånarnas välbefinnande och hälsa i samarbete med välfärdsområdet.

I sin strategiska planering ska kommunen sätta upp mål för främjande av välbefinnande och hälsa och fastställa åtgärder för att uppnå dessa mål och följa upp invånarnas välbefinnande och hälsa årligen med hjälp av indikatorer som kommunen kommit överens om. Kommunens olika sektorer ska samarbeta med varandra för att främja välbefinnande och hälsa. Dessutom ska man samarbeta med andra offentliga aktörer i kommunen, privata företag och allmännyttiga sammanslutningar. Från början av 2023 kommer även samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet att spela en viktig roll för att främja välbefinnande och hälsa.

Planer för främjande av välbefinnande och hälsa och motionsprogram

En av kommunens grundläggande uppgifter är att främja befolkningens välbefinnande och hälsa. Kommunen ska följa upp kommuninvånarnas levnadsförhållanden, välbefinnande och hälsa samt per region och befolkningsgrupp följa upp de faktorer som påverkar dem och per fullmäktigeperiod utarbeta planer om hur man främjar kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa. Enligt de lagar som styr kommunens verksamhet ska kommunen utöver att upprätta en omfattande välfärdsberättelse och en välfärdsplan för hela befolkningen även en plan för att främja barns, ungas och äldres välbefinnande. Kommunen kan dessutom, om den så önskar, utarbeta andra välfärdsplaner eller välfärdsprogram som kompletterar de lagstadgade planerna. 

Av de lagstadgade välfärdsplanerna har man i Lojo uppdaterat Omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan 2023–2025 och Välfärdsplan för barn och unga 2023–2025. För att komplettera de lagstadgade planerna har man också utarbetat Lojos motionsprogram 2025 och Lojo stads kulturella välfärdsplan 2023–2025, som 2023 utarbetades för första gången. Målen och åtgärderna för både den kulturella välfärdsplanen och motionsprogrammet berör hela befolkningen, liksom den omfattande välfärdsberättelsen. Alla ovan nämnda planer godkändes vid stadsfullmäktiges möte den 14 juni 2023. Beredningen av planen för de äldres välbefinnande inleddes våren 2023 i samarbete med äldrerådet, och den kommer att vara klar senare i år.

Arbetsgruppen för främjande av välbefinnande och hälsa

I Lojo består ledningsgruppen för främjande av välbefinnande och hälsa av stadens ledningsgrupp, arbetsgruppen för främjande av välbefinnande och hälsa som ansvarar för den sektorsövergripande utvecklingen och samordningen av främjandet av välbefinnande och hälsa. Verksamheten inom främjande av välbefinnande och hälsa (hyte) bereds och koordineras av en visstidsanställd sakkunnig.

Vid frågor kring koordinering av välbefinnande och hälsa kontakta Johanna Repola, johanna.repola@lohja.fi eller +358 40 686 7059.