FINSKA/SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK F2/S2

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen för multikulturella barn är en del av de allmänna tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

En god interaktion mellan ett barn och en vuxen är en viktig faktor vid utvecklingen av barnets språk. Genom att lyssna på föräldrar får man information om barnets färdigheter och utvecklingen av och färdigheterna i modersmålet; denna information utgör grunden för att lära sig ett nytt språk. Modersmålet är en viktig del av barnets identitet.

De vuxna är ansvariga för att barnet lär sig ett språk och leken har en stor betydelse här. Barn som lär sig ett språk behöver hjälp och handledning av en vuxen för att komma med i leken och att förstå lekens gång. Genom att imitera andra barn och vuxna lär sig barnet ett språk och en lekkultur och upplever att han/hon är en del av gruppen. 

Barnet har rätt till en målorienterad och regelbunden undervisning i F2/S2. F2/S2-undervisningen genomförs systematiskt i vardagssituationer både i form av regelbundna handledda aktiviteter och på individ- och gruppnivå (lek, dagliga återkommande vardagssituationer, individuell undervisning eller undervisning i smågrupper). De vuxna agerar som modell för barnens språk i interaktionssituationer i vardagen.

Utvecklingen av barnets kunskaper i finska/svenska följs upp inom de olika delområdena av språkkunskaper (bl.a. lyssnande, förståelse, tal och ordförråd). Vardagsobservation av barnets dagliga aktiviteter utgör grunden för planeringen och utvecklingen av verksamheten och undervisningen i F2/S2.   Barnets språkkunskaper kan också utvärderas med olika bedömningsmetoder, till exempel med hjälp av testet ”Kettu” (”Räven”) (3-5 år) och materialet ”Lauran päivä” (”Lauras dag”) (barn i förskoleåldern). Dessa material kan användas för att bedöma barnets kunskaper i finska/svenska när barnet har deltagit i finsk-eller svenskspråkiga aktiviteter i ett år. Utvärderingsmaterialet ger viktig information om barnets utvecklingsstadier i finska/svenska.

I planen för småbarnspedagogik inkluderas planen för barnet ”suomen/ruotsin kielen tukeminen kaksi – tai monikielisellä lapsella” (”stöd i finska/svenska hos ett två- eller flerspråkigt barn”).  Som underlag för planen används både observationer i vardagen och en separat observationsblankett. Detta avsnitt går man igenom med föräldrarna i samband med möten om planen för småbarnspedagogik.  I samarbetet med föräldrarna används vid behov tolktjänster.

 

Related to the subject: