Läroplan

Läroplanen är en plan över hur undervisningen ordnas i skolorna. I Finland grundar sig läroplanerna för den grundläggande utbildningen på de grunder för läroplanen som fastställs av Utbildningsstyrelsen. Kommunerna utarbetar en läroplan utifrån dessa grunder och varje skola tar fram en skolvis plan på basis av denna kommunspecifika plan.  Lojo stads läroplan finns i filformat i LP för den grundläggande utbildningen 2016 allmän del. Handlingar som kompletterar läroplanen finns också på peda.net som separata dokument.