Skolornas eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet är en del av barnets fritid och utgångspunkten är barnets behov, önskemål och intressen.  Syftet med eftermiddagsverksamheten är att erbjuda handledda aktiviteter och stödja skolarbetet samt också möjligheter för gemensamma aktiviteter i närvaro av en trygg vuxen person.

Det övergripande målet för eftermiddagsverksamheten är att stödja barnets välbefinnande och hälsa och ge en grund för bra uppväxt. Genomförandet av verksamheten styrs av de nationella grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever samt kommunens egen verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet.

Lojo stads eftermiddagsverksamhet är avsedd för elever i första och andra årskursen. När det gäller elever i andra årskurser som fått beslut om särskilt stöd diskuterar man deltagandet i eftermiddagsverksamheten med elevvårdspersonalen och vårdnadshavarna.

Klubbarna har öppet under skoldagarna kl.12.00 – 17.00.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

 

Related to the subject: