Barnvänlig kommun

FN:s barnkonvention, som trädde i kraft i Finland 1991, garanterar barn särskilda rättigheter som ingen annan grupp av människor har. Konventionen garanterar varje barn rätt till liv och utveckling, jämlikhet, delaktighet och att barnets bästa kommer i första hand.

Modellen Barnvänlig kommun bygger på FN:s barnkonvention och UNICEF:s internationella modell Child Friendly Cities.

I en barnvänlig kommun

 • känner varje barn sig värdefullt
 • får varje barn leva i trygghet
 • får varje barn utöva hobbyer
 • har varje barn kompisar och en trygg vuxen
 • får varje barn sin röst hörd
 • beaktas varje barn i beslutsfattandet

UNICEFs modell Barnvänlig kommun på två minuter:

UNICEFs modell Barnvänlig kommun på en minut:

År 2018 tilldelades Lojo för första gången erkännandet Barnvänlig kommun av UNICEF Finland.

I september 2021 fick Lojo för andra gången erkännandet Barnvänlig kommun och började kartlägga det nuvarande läget när det gäller barnvänlighet med hjälp av mätare som följer UNICEF Finlands modell. Vid kartläggningen av det nuvarande läget hördes och utreddes åsikterna hos barn, instanser som arbetar med barn och barnfamiljer samt samarbetspartner på bred skala.

I samband med offentliggörandet av erkännandet öppnades en idévägg för kommuninvånarna på Lojo stads webbplats som utmanade barn, ungdomar och vuxna i Lojo att planera och komma med idéer för hur vi kan främja välbefinnandet hos barn och unga i Lojo. Idéväggen användes vid kartläggningen av det nuvarande läget när det gäller barnvänligheten i Lojo.  

Målen för handlingsplanen Barnvänlig kommun har fastställts utifrån kartläggningen. Stadens ledningsgrupp och barn-, ungdoms- och familjenämnden har godkänt målen för 2023–2025. Handlingsplanen utgör en del av planen för barns och ungas välbefinnande genom att komplettera och fördjupa målen för planen och dess åtgärder för att främja barnets rättigheter i Lojo.

Erkännandet innebär inte att arbetet är färdigt, utan vi förbinder oss att fortsätta utveckla barnvänligheten. Vid uppföljningsmötena granskar vi, tillsammans med UNICEF, hur utvecklingsarbetet framskrider. Arbetet fortsätter och vi ansöker om erkännandet var fjärde år.

Mål och åtgärder för 2023–2025

 1. Kommunala tjänsteinnehavare, arbetstagare, förtroendevalda och väsentliga intressentgrupper har informerats om barnets rättigheter. Barnets rättigheter ingår i kommunens introduktionsprogram.
 2. I kommunen genomförs barnkonsekvensanalyser (BKA) systematiskt.
 3. Förutom representativa delaktighetsstrukturer har kommunen även andra strukturer som främjar delaktigheten och som gör det möjligt för barn och unga att framföra sina åsikter i olika åldrar.
 4. Vi främjar regional jämlikhet på så sätt att alla barn har möjlighet till en smidig vardag och att utöva hobbyer.
 5. Modellen Barnvänlig kommun och dess utvecklingsarbete är ett gemensamt mål för hela kommunen.

Kontaktuppgifter

Maarit Lindman, samordnare för en barnvänlig kommun (maarit.lindman@lohja.fi

Merja Hukkanen, ordförande för samordningsgruppen för en barnvänlig kommun (merja.hukkanen@lohja.fi)

 

Related to the subject: