Blanketter

Lojo har ett elektroniskt ansökningssystem för tillstånd 

Alla tillståndsärenden behandlas via det. Nedan finns dock några tillgängliga bilageblanketter.  De blanketter som projektet förutsätter lämnas in ifyllda till Lupapiste. De ärenden för vilka det inte finns en blankett här sköts elektroniskt direkt på Lupapiste.

BLANKETTER I ANSÖKNINGSFASEN

hörande av grannar / samtycke

sammandrag av planen för avloppssystemet

utredning om det nuvarande avloppssystemet

blankett för korrigeringar i byggnadsregistret

energiutredning för reparations- och ändringsarbeten i byggnad (PKS-ravas blankett), anvisningar på Motivas webbplats och Miljöförvaltningens webbtjänst

blankett och handbok för utjämningsberäkning (Miljöministeriets handbok och blankett) anvisningar på Motivas webbplats ja Miljöförvaltningens webbtjänst

blankett för basuppgifter om byggnadens brandsäkerhet (Västra Nylands räddningsverks blankett)

anmälan om skyddsrum (Västra Nylands räddningsverks blankett)

ansökan för samlingslokal

BLANKETTER UNDER BYGGTIDEN

protokoll över inledande möte

inspektionsprotokoll över avloppssystem

inspektionsprotokoll över skorsten och eldstad (projekt som beviljats tillstånd före år 2018)

-sammandrag av inspektionsprotokoll (fritidshus och större projekt)

sammandrag av inspektionsprotokoll över mindre objekt

anmälan för slutsyn

utredning över slutbehandling av bygg-/rivningsavfall

ANDRA BLANKETTER

ansökan och anvisningar som gäller inledningsrätten

ansökan om inrättande av byggnadsservitut/ samreglering av fastigheter och anvisningar

blankett för korrigeringar i byggnadsregistret

begäran/anmälan om åtgärd

Lojo stads avgifter för byggnadstillsynens inspektions- och
tillsynsuppgifter och andra myndighetsuppgifter

 

Related to the subject: