Elevvårdsgruppen

Uppgiften för elevvården är att följa upp varje elevs fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och dess mål är att förebygga och eliminera inlärningssvårigheter samt andra problem som hänför sig till skolgången.  Ansvaret för elevvårdsarbetet vilar på alla vuxna som arbetar i skolan.

Varje skola har en elevvårdsgrupp som arbetar regelbundet och har till uppgift att samordna och utveckla elevvårdsarbetet i skolan. Elevvårdsgruppen leds vanligen av rektorn eller en prorektor. Vanligen utgörs de övriga medlemmarna av skolpsykologen, skolkuratorn, specialläraren, skolhälsovårdaren samt elevhandledaren i 7–9-skolan. Enligt bestämmelserna om sekretess kan klassläraren, klasshandledaren, ämnesläraren eller skolbiträdet och vid behov andra experter som främjar en elevs rehabilitering och välbefinnande närvara när gruppen behandlar en enskild elevs ärende. Elevvårdsarbetet genomförs i ett öppet och förtroligt samarbete med eleven och dennas vårdnadshavare. Dessa kan delta i elevvårdsgruppens möte när frågor om deras barn behandlas. Elevvårdsarbetet styrs av lagen om elev- och studerandevård.

Elevvården har i Lojo ordnats enligt principerna i elevvårdslagen som följer:

Gemensam elevvård:

Syftet med den gemensamma elevvården är att i förebyggande syfte utveckla verksamhetskulturen i skolan så att fokus ligger på att utveckla hela elevgruppens känslomässiga och interaktiva färdigheter och bekämpa mobbning, våld och trakasserier. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med hela skolgemenskapen. När elevvårdsgruppen behandlar gemensamma frågor för hela skolan, kan den samarbeta med skolans ledningsgrupp, elevkåren eller föräldraföreningen.

Individuell elevvård:

Individuell elevvård fokuserar på frågor som gäller en enskild elev. Sammansättningen av den individuella elevvårdsgruppen varierar fallspecifikt. Skolan kan föreslå en sammansättning för gruppen, Gemensam elevvård
Syftet med den gemensamma elevvården är att i förebyggande syfte utveckla verksamhetskulturen i skolan så att fokus ligger på att utveckla hela elevgruppens känslomässiga och interaktiva färdigheter och bekämpa mobbning, våld och trakasserier. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med hela skolgemenskapen. När elevvårdsgruppen behandlar gemensamma frågor för hela skolan, kan den samarbeta med skolans ledningsgrupp, elevkåren eller föräldraföreningen.

Pedagogiskt stöd för lärande:

När man vill ha tvärprofessionell konsultation som gäller en elevs lärande, ordnande av stöd för en elev eller disciplinärenden samlas elevvårdsgruppen som är inriktad på det pedagogiska stödet för lärandet.  I denna grupp ingår rektorn, specialläraren, kuratorn, psykologen och hälsovårdaren eller en del av de ovan nämnda personerna, beroende på vilken fråga som behandlas. Alla årskurser i skolan gås systematiskt igenom för det pedagogiska stödets del minst en gång per år. Barnets vårdnadshavare kan delta i möten alltid när det egna barnets ärenden behandlas.