Närdemokrati

Syftet med närdemokrati
Syftet med närdemokrati är att öka och bredda Lojobornas möjligheter att påverka stadens beslutsfattande och utvecklingen av tjänsterna. Dessutom är målet att stödja och möjliggöra invånarnas och föreningarnas egna initiativ.

Syftet med närdemokratimodellen för Lojo är att

  • främja invånarnas möjligheter att utveckla kommunens verksamhet och service,
  • stärka hembygdsandan och identiteten,
  • främja intressebevakningen för invånare i de olika kommundelarna,
  • främja föreningsverksamheten och aktiviteten på områdesnivå,
  • skapa möjligheter att föra fram saker som är viktiga för invånarna,
  • främja samarbetet mellan de olika områdena i Lojo.

Områdeskommittéer

Bya- eller boendeföreningarna, organisationerna eller motsvarande i områdena bildar inom sitt eget område en områdeskommitté, vars verksamhetsperiod är en fullmäktigeperiod. Områdeskommittéerna ordnar möten och invånaraftnar som är också avsedda för sommargäster.

Ta del av områdenas verksamhet på hemsidorna 
Områdeskommittéerna:

Områdeskommittéernas kontaktuppgifter och områdenas verksamhet visas på webbplatsen www.lohjanlähidemokratia.fi

Områdesdirektionen

Områdeskommittéerna lyder under områdesdirektionen. Varje områdeskommitté utser två representanter till områdesdirektionen. Direktionen sammanträder två till fyra gånger per år och tar ställning bland annat till beredningen av budgeten, bokslutet, stora planprojekt, utvecklingsbilden för markanvändningen, stadsstrategin, sektorernas aktuella frågor, ansökningar om små projekt områdesmässigt, planläggningsfrågor, kollektivtrafiken, utvecklingen av servicenätverket i Lojo.
Föredragningslistorna till områdesdirektionen publiceras på stadens webbplats under punkten Staden och förvaltning -> Beslutsfattande -> Föredragningslistor och protokoll.

Områdeskommittéernas områdesgränser i karttjänsten

Kontaktuppgifter

Stina-Maarit Elo, ordförande för områdesdirektionen
stinamaarit.elo@gmail.com
tfn. 050 966 3877

Heikki Hanhimäki, vice ordförande
hhanhimaki@outlook.com
tfn. 050 487 1360

 

Related to the subject: