Företags- och arbetsparkering

Företag och sammanslutningar med verksamhet i Lojo kan under vissa förutsättningar lösa ut parkeringsnummer för sina företags- eller arbetsbilar. Numret ger rätt att parkera utan avgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser och oberoende av tidsbegränsning på tidsbegränsade parkeringsplatser som Lojo stad underhåller. Parkeringsnummer för företag och arbetsbilar gäller inte parkering på privat område.

Köp företags- och arbetsparkeringstillstånd på webbutiken

Kriterier för att bevilja ett parkeringsnummer

Parkeringsnummer för företagsfordon kan beviljas person- eller paketbilar eller specialbilar på högst 3 500 kg som ägs eller innehas av företaget. Numrets ytterligare uppgifter kan förses med högst två fordons registernummer. Numret kan användas endast i ett fordon åt gången.

Parkeringsnummer för arbetsbilar kan endast beviljas paketbilar som ägs eller innehas av företaget eller sammanslutningen och som faktiskt används kontinuerligt. Fordon som används till bevakning kan undantagsvis beviljas ett parkeringsnummer även om de är personbilar. Därtill krävs att

  • företaget eller sammanslutningen har Lojo som hemort och fordonet är oumbärligt för att utföra uppdrag som hör till sektorn
  • fordonet används till att transportera verktyg, tillbehör eller varor som behövs i arbetet eller till att utföra arbetet
  • företaget eller sammanslutningen arbetar med bevakning, skötsel och underhåll av fastighet eller installation, service eller reparation som hänför sig till fastigheter, fastighetsanordningar eller -maskiner.

Ett parkeringsnummer för arbetsbil kan förses med endast ett bilregisternummer och kan användas bara i det fordon som har antecknats på numret. Numret får bara användas för uppgifter som hör till företagets eller sammanslutningens verksamhetsfält – användning för annat ändamål är förbjuden.

Inlösning av numret

Parkeringsnumret för företag eller arbetsbilar kan köpas och skrivas ut på webbutiken. Om det inte är möjligt att köpa parkeringsumret på webbutiken, kan man köpa det på Lojo stads kundsservicecenter, Karstuvägen 4, Lojo, tfn 040 188 6100.

Användning av numret

Parkeringsnumret för en företags- eller arbetsbil ska vid parkering placeras på ett väl synligt ställe innanför vindrutan på fordonet så att texten kan läsas genom vindrutan utan besvär.

Priset på numret

Ett parkeringsnummer för en företagsbil kostar 325 € + moms 24 % per år och ett nummer för en arbetsbil 135 € + moms 24 % per år. Numret gäller ett kalenderår i taget dock så att om numret köps 1.7 eller efter det gäller det endast i ett halvår och priset hälften av priset för hela kalenderåret, dvs. 162,50 € + moms 24 % eller 67,50 € + moms 24 %. Övriga rabatter beaktas inte.

Förnyande av numret

Kunden ska själv förnya parkeringsnumret genom att betala det på webbutiken. En påminnelse kommer att skickas till den e-postadress som kunden angett i slutet av året innan det gamla tillståndet går ut. Kunden är skyldig att själv ta hand om tillståndets giltighet.

Ändring av kunduppgifter eller registernummer

Företaget är skyldigt att hålla webbutikens kunduppgifter uppdaterade. Vi informerar bl.a. om förnyelse av tillståndet till den e-postadress som angetts i kunduppgifterna. När registernumret ändras, ändrar kunden själv det i kunduppgifterna och skriver ut ett nytt nummer, det gamla numret är ogiltigt efter det.

 

Related to the subject: