Företags- och arbetsparkering

Företag och sammanslutningar med verksamhet i Lojo kan under vissa förutsättningar lösa ut parkeringsnummer för sina företags- eller arbetsbilar. Numret ger rätt att parkera utan avgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser och oberoende av tidsbegränsning på tidsbegränsade parkeringsplatser som Lojo stad underhåller. Parkeringsnummer för företag och arbetsbilar gäller inte parkering på privat område.

Kriterier för att bevilja ett parkeringsnummer

Parkeringsnummer för företagsfordonkan beviljas person- eller paketbilar eller specialbilar på högst 3 500 kg som ägs eller innehas av företaget. Ett parkeringsnummer kan förses med högst två fordons registernummer. Numret kan användas endast i ett fordon åt gången.

Parkeringsnummer för arbetsbilar kan endast beviljas paketbilar som ägs eller innehas av företaget eller sammanslutningen och som faktiskt används kontinuerligt. Fordon som används till bevakning och i Lojo stads verksamhet kan undantagsvis beviljas ett parkeringsnummer även om de är personbilar. Därtill krävs att

  • företaget eller sammanslutningen har Lojo som hemort och fordonet är oumbärligt för att utföra uppdrag som hör till sektorn
  • fordonet används till att transportera verktyg, tillbehör eller varor som behövs i arbetet eller till att utföra arbetet
  • företaget eller sammanslutningen arbetar med bevakning, skötsel och underhåll av fastighet eller installation, service eller reparation som hänför sig till fastigheter, fastighetsanordningar eller -maskiner.

Ett parkeringsnummer för arbetsbil kan förses med endast ett bilregisternummer och kan användas bara i det fordon som har antecknats på numret. Numret får användas för uppgifter som hör till företagets eller sammanslutningens verksamhetsfält – användning för annat ändamål är förbjuden.

Ansökning om nummer

Den ansöker om ett parkeringsnummer för företags- eller arbetsbilar ska visa upp ett intyg över att företaget har verksamhet i Lojo. Kopior av fordonets registerutdrag och handelsregisterutdrag eller näringsanmälan (högst tre månader gamla) ska bifogas ansökan. Den som undertecknar ansökan ska ha rätt att teckna företagets firma. Ansökan om nummer lämnas in på en särskild blankett. Ansökan tillsammans med bilagorna lämnas in till parkeringsövervakningen.

Ansökan om parkeringsnummer för företag

Ansökan om parkeringsnummer för arbetsbil

Användning av numret

Parkeringsnumret för en företags- eller arbetsbil ska vid parkering placeras på ett väl synligt ställe innanför vindrutan på fordonet så att texten på framsidan kan läsas genom vindrutan utan besvär.

Priser och förnyande av numret

Ett parkeringsnummer för en företagsbil kostar 325 € + moms 24 % per år och ett nummer för en arbetsbil 135€ + moms 24 % per år. Numret gäller ett kalenderår i taget. Innehavarna förnyar numret genom att betala den räkning som kommer omkring en månad innan numret upphör att gälla. Förändringar i uppgifterna på numret ska utan dröjsmål meddelas den som utfärdat numret för korrigering. Det gamla numret ska lämnas in när det nya avhämtas. Innehavare som inte längre uppfyller villkoren för nummer ska lämna in numret till parkeringsövervakningen. Numret ska förvaras med omsorg. Förkomna parkeringsnummer för företags- eller arbetsfordon ersätts inte.