Upphandlingar

Lojo stad konkurrensutsätter sina upphandlingar med iakttagande av lagstiftningen om offentliga upphandlingar och stadens upphandlingsanvisningar.

Lojo stads upphandlingstjänster har till uppgift är att ge råd och samordna stadens olika arbetsenheter vid upphandling. Upphandlingsenheten konkurrensutsätter också de största upphandlingarna i samarbete med de olika serviceområdena.

Annonser om upphandlingar som överskrider de nationella tröskelvärdena publiceras i HILMA, en annonskanal för offentliga upphandlingar, antingen nationellt eller inom hela EU, beroende på upphandlingens värde

Vid konkurrensutsättningar använder staden det elektroniska konkurrensutsättningssystemet Cloudia. För anbudsgivare innebär detta att handlingarna för anbudsinfordran finns tillgängliga på anbudsportalen där man också lämnar in ett anbud. Upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet offentliggörs på portalen Tarjouspalvelu. Det användarnamn som används för att lämna in anbud till Lojo stad kan också användas för att lämna in anbud till andra upphandlingsenheter som använder konkurrensutsättningssystemet Cloudia.

Lojo stad utarbetar en upphandlingsstrategi och ser över upphandlingsanvisningarna så att de är i linje med upphandlingslagstiftningen under år 2017.

Pågående konkurrensutsättningar

Information om offentlig upphandling

Kontaktinformation

  • Mikko Kuosmanen, tfn 044 369 4349
    Reijo Pakarinen, tfn 040 686 7073
  • hankinnat@lohja.fi
  • fornamn.efternamn@lohja.fi
 

Related to the subject: