Hur tiden inom småbarnspedagogiken påverkar avgiften för småbarnspedagogiken

För småbarnspedagogik som ges i genomsnitt mindre än 20 timmar i veckan (mindre än 84 h/mån.) tas ut 50 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid.

För småbarnspedagogik som ges i genomsnitt mer än 20 timmar och mindre än 35 timmar i veckan (84-147 h/mån.) tas ut 75 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid.

För småbarnspedagogik som ges i genomsnitt mer än 35 timmar (mer än 147 h/mån.) tas ut 100 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid.

Vårdnadshavarna meddelar skriftligt om antalet timmar som reserverats för småbarnspedagogiken och den valda tiden gäller i minst tre månader. Av grundad anledning, t.ex. studier, sysselsättning eller om rätten till småbarnspedagogik ändras, kan avgiften för småbarnspedagogiken justeras även vid andra tidpunkter.

Den genomsnittliga utjämningsperioden för de reserverade veckotimmarna är en månad. Outnyttjade tider inom småbarnspedagogiken gottgörs inte.

Inom skiftvården följer man upp den genomsnittliga ackumuleringen av timmar i perioder på tre månader, eftersom antalet utnyttjade vårdtider varierar stort varje månad.

Från och med 1.8.2018 medför en tillfällig längre vårdtid under höst- och vinterlovet för en förskoleelev som annars också deltar utöver i förskoleundervisningen också i småbarnspedagogiken ingen ändring av avgiften för småbarnspedagogik. Avgiften för sommartiden (juni-augusti) bestäms enligt den normala avgiften för småbarnspedagogik. Klientavgiften för en förskoleelev ändras om de omständigheter som utgör grunden för fastställandet av avgiften (inkomster, familjestorlek, regelbunden tid inom småbarnspedagogiken).

I beräkningen av den genomsnittliga tiden inom småbarnspedagogiken per vecka beaktas barnets dagliga tid inom småbarnspedagogiken och dessutom barnets regelbundna frånvarodagar som meddelats på förhand per kalendermånad. Verksamhetsdagarna beaktas inte längre separat i faktureringen. Ett skriftligt avtal om barnets regelbundna tid inom småbarnspedagogiken per vecka och månad samt om frånvaro ingås med enheten för småbarnspedagogik. Familjens semestrar (t ex. sommar-, jul- och vintersemester) och barnets tillfälliga frånvaro sänker inte den regelbundna tiden inom småbarnspedagogiken.

Grunden för ändringen kan inte vara sporadisk frånvaro, sjukfrånvaro eller semester.

Skiftvård faktureras enligt ett skriftligt avtal om småbarnspedagogik som ingås med föräldrarna och där man kommer överens om tiderna inom småbarnspedagogiken. Avtalet justeras på basis av uppföljningen så att det motsvarar det verkliga behovet.

Tiderna inom småbarnspedagogiken för ett barn i skiftvård ska lämnas skriftligt in till enheten för småbarnspedagogiken i fråga senast 10 dagar innan vården behövs.

Familjedagvård

Föräldrarna till barn i familjedagvård gottgörs i vårdavgiften för frånvaro i händelse av reservvård om de förbundit sig till att själva ordna reservvården. Ett skriftligt avtal om reservvården ska ingå i barnets dagvårdsplan för åtminstone höst- eller vårdperioden.

Gottgörelsen gäller inte föräldrarnas semestrar, då barnet inte heller annars skulle behöva dagvård.

Avgift för tillfällig småbarnspedagogik

För tillfällig dagvård i högst 5 dagar debiteras 18,00 euro som dagsavgift för småbarnspedagogik på heltid och 11 euro som avgift för småbarnspedagogik på deltid.

Avgiften för klubbverksamheten är 3,00 €/dag (3 h) eller mer än 12 dagar 35 €/mån.

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen 4 h/dag är avgiftsfri.

För småbarnspedagogik som ges utöver förskoleundervisningen tas ut en avgift enligt följande tabell:

Förskoleundervisning (4 h/dag)

Småbarnspedagogik som ges utöver förskoleundervisningen (4 h/dag) timmar/vecka (i genomsnitt) Avgiften för småbarnspedagogik
av avgiften för småbarnspedagogik
på heltid
mindre än 15 h (mindre än 63 h/mån.)          40 %
mer än 15 h – mindre än 20 h (63 h – 84 h/mån.)          60 %
mer än 20 h (mer än 84 h/mån.)          80 %

Under skolloven, juni-augusti, då ingen förskoleundervisning ges, faktureras avgiften för småbarnspedagogik på heltid för heltidsnärvaro.

Vårdavgiften för barn som omfattas av vården av utvecklingsstörda:
Den primära grunden för att fastställa avgiften för småbarnspedagogik för ett utvecklingsstört barn är det specialomsorgsprogram som utarbetats för barnet med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Om småbarnspedagogik inte upptas av specialomsorgsprogrammet bestäms avgiften enligt Lojo stads betalningsprinciper.

 

Related to the subject: