Småbarnspedagogik och undervisning

Popular:

Stöd för lärande och skolgång

Vi lär oss alla på olika sätt. Därför ska undervisningsmetoderna och arbetsmetoderna vara mångsidiga och elevorienterade. Vid val av undervisningsmetoder ska därför hänsyn tas till elevens ålder och utvecklingsnivå och också behov av stöd om det är nödvändigt.

I lågstadiet är det klassläraren och i högstadiet ämnesläraren som är experten när det gäller det stöd som ges varje barn.  Läraren i fråga bedömer regelbundet eleverna, funderar på stödformer som eventuellt behövs och vid behov uppmärksammar den grupp eller specialärare som ansvarar för det pedagogiska stödet på sin oro över elevens lärande.