Kund på biblioteket

Välkommen att använda Lojo stadsbibliotek och Lukki-biblioteken! Lojo, Vichtis och Högfors bibliotek (Lukki-biblioteken) har ett gemensamt kund- och materialregister, bibliotekssystem, nätbibliotek och bibliotekskort.

Innehåll

 

Bibliotekskort och PIN-kod

Man får bibliotekskortet genom att uppvisa ett identitetsbevis och ange kontaktuppgifterna och genom att binda sig att följa användarreglerna. Man får ett bibliotekskort oberoende var man bor. Samma bibliotekskort gäller i Lojo, Vichtis och Högfors. Av personer under 15 år behövs vårdnadshavarens skriftliga samtycke. Vårdnadshavaren ansvarar för det material som lånats med barnets kort.

Det första kortet är avgiftsfritt. Ett nytt bibliotekskort i stället för ett förlorat eller skadat kort är avgiftsbelagt.

Om bibliotekskortet försvinner

Om ett förlorat bibliotekskort ska meddelas bibloteket. Kunden ansvarar för det material om lånats med det försvunna kortet tills kunden meddelar biblioteket om att kortet är försvunnet.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade

Ändringar av namn- och kontaktuppgifter ska meddelas till biblioteket. Biblioteket får inte uppgifterna från Befolkningsregistercentralen.

PIN-kod

För att du ska kunna använda låneautomaten, bibliotekets datorer, nätbiblioteket samt bibliotekets andra elektroniska tjänster behöver du ett användarnamn samt en PIN-kod. Som användarnamn fungerar bibliotekskortets användarnamn och som PIN-kod den kod som du fått av bibliotekets kundservice. PIN-koden får du bara genom att personligt besöka biblioteket. Om du glömmer din PIN-kod, får du en PIN-kod genom att besöka biblioteket. Biblioteket ger eller skapar inte nya PIN-koder per telefon eller per e-post. Identiteten kontrolleras när PIN-koden ändras.

Samfundskort

Institutioner och enheter kan få ett samfundskort. Dessa inkluderar t.ex. daghem, gruppfamiljedaghem, församlingens dagklubbar, skolor, stödda boendeformer (t.ex. äldreomsorg och omsorg om utvecklingsstörda, stödhem). I det här fallet behöver läraren eller någon annan aktör vid enheten inte låna med sitt eget kort när han/hon lämnar biblioteksmaterial till sina elever eller enhetens kunder. Innehavaren av samfundskortet omfattas av Lojo stadsbiblioteks användarregler samt de särskilda anvisningar som gäller användningen av samfundskortet. Läs mer om samfundskort på vårt Finna-nätbibliotek.
 

Gå tillbaka upp
 


 

Lån och förnyelse

Varje låntagare ska ha ett bibliotekskort. Kortet är personligt och ska uppvisas vid lån. I regel kan man inte låna med identitetsbevis.
 

Låneautomater

På huvudbiblioteket, Karislojo, Tallbacka, Ojamo, Pusula och Virkby bibliotek kan du använda låneautomater. För att du ska kunna använda automaterna behöver du en PIN-kod som är knuten till kortet.
 

Förnyelse av lån

Du kan låna om materialet fem gånger antingen på biblioteket, per telefon eller på nätbiblioteket. Du kan låna om materialet på vilket som helst av Lukki-biblioteken.

Lånet kan inte förnyas

 • om materialet är reserverat
 • lånet har förnyats fem gånger
 • låntagaren har avgifter på 10 euro eller mer
 • låntagaren har fått låneförbud
 • det är fråga om ett verk som lånats från hyllan Lån för en vecka (”Viikon laina”, endast på huvudbiblioteket)

Lånetider

 • 28 dygn: böcker, noter, ljudböcker
 • 14 dygn: tidningar, CD-skivor, filmer, konsolspel, brädspel
 • 7 dygn: böckerna i hyllan för Lån för en vecka (”Viikon laina”, endast på huvudbiblioteket)

Begränsning av antalet lån

Mängden utlånat material får vara högst 150 stycken, varav

 • 10 filmer
 • 40 musikskivor

Låneförbud

Du förlorar din rätt att låna om

 • dina obetalda avgifter är 10 euro eller mer
 • du har fått ett indrivningsbrev om försenat material
 • du uppträder olämpligt i bibliotekets lokaler

Du får tillbaka lånerätten genom att återlämna materialet, betala avgifterna eller efter att det tillfälliga låneförbudet upphört.
 

Gå tillbaka upp
 


 

Återlämning och förseningar

Materialet kan återlämnas till alla våra enheter i Lojo oberoende av vid vilken enhet i Lojo materialet har lånats. Vi tar också emot material som lånats vid Lukki-biblioteken (Högfors och Vichtis). Återlämna materialet senast på förfallodagen innan biblioteket stänger eller förnya ditt lån i tid. Om du vill får du ett kvitto över det material du återlämnat.

Varje bibliotek i Lojo har en återlämningslåda, där man kan lämna sina lån även när biblioteket är stängt. Lån som återlämnas i bibliotekets återlämningslåda behandlas som om de hade lämnats in på biblioteket i fråga nästa dag biblioteket har öppet. Återlämning av lån i återlämningslådan sker på kundens eget ansvar.

Böckerna som omfattas av huvudbibliotekets Lån för en vecka (”Viikon laina”) ska alltid återlämnas till huvudbiblioteket.
 

Påminnelser om förfallodagen till e-posten

Om du vill skickar biblioteket en påminnelse om dina lån som förfaller till din e-post 3 dagar före förfallodagen. Påminnelsetjänsten är avgiftsfri. Om du vill använda den, kontakta biblioteket.

Kunden är dock fortfarande ansvarig för återlämningen eller förnyelsen av sina lån i tid och biblioteket ansvarar inte för att förhandsmeddelandena och återlämningsuppmaningarna kommer fram. Beroende på e-postsystemet är det möjligt att skräppostfiltret klassificerar dessa så kallade automatiska meddelanden felaktigt som skräppost eller mottagarens e-postserver blockerar helt meddelandet från biblioteket.
 

Förseningspåminnelser

Vi skickar två återlämningsuppmaningar vid behov. Därefter överlämnas ärendet till inkassobyrån. Meddela biblioteket om du vill ha den första förseningspåminnelsen per post eller via e-post.

 • För reserverat material skickas den första påminnelsen GENAST dagen efter förfallodagen, för övrigt material den sjunde dagen efter förfallodagen
 • den andra påminnelsen skickas 21 dagar efter att den föregående (den första påminnelsen) påminnelsen
 • förseningspåminnelse: 2 €/st./barn och vuxna

Förseningsavgifter

För försenat material tas ut en avgift, som börjar löpa direkt efter förfallodagen. Lån som är försenade räknas med i avgiftssaldot även om de inte ännu har registrerats i nätbiblioteket som egentlig betalningsbeteckning. Betalningsbeteckningen för försenade lån registreras i nätbiblioteket först när lånen förnyas eller återlämnas. Obetalda avgifter registreras som skuld och förseningsavgifter som är 10 euro eller mer leder till låneförbud. Förseningsavgiften registreras i minnet även om du återlämnar materialet via återlämningsautomaten eller bokinkastet. För barnmaterial tas ut ingen förseningsavgift. Förseningssavgifterna kan betalas vid alla Lojo stadsbiblioteks enheter. Alla uppgifter om försenade avgifter raderas från bibliotekssystemet och nätbiblioteket så snart som förseningsavgifterna har betalats.

 • vuxenmaterial: 0,20 €/volym/dygn, högst 5 €/volym
 • På material från barn- och ungdomsavdelningarna tas ingen förseningsavgift ut

Fakturering och indrivning

Om materialet inte återlämnas efter två uppmaningar, går ersättningskravet för dessa lån till en extern indrivningsbyrå. Lojo stadsbiblioteks fakturering sköts av indrivningsbyrå Lindorff Oy.

Om kunden inte har återlämnat sina lån trots påminnelserna från biblioteket, går faktureringen för materialet till indrivningsbyrån efter 14 dagar från den andra påminnelsen. Efter att indrivningsbrevet har skickats får kunden låneförbud.

Kunden ansvarar för ett eventuellt ersättningskrav för sina lån och också för alla indrivningskostnader till Lindorff Oy. Utöver indrivningsbyråns indrivningsavgifter tar biblioteket ut försenings- och påminnelseavgifter som kunden alltid ska betala till biblioteket.

Mer information om indrivning och fakturering:
Bibliotekskundernas räknings- och indrivningsfrågor
Tfn 044 369 1377
 

Gå tillbaka upp
 


 

Reservering och inköpsförslag

Om det verk du är ute efter är utlånat eller ges ut först senare kan du reservera verket. De som reserverat verket får låna verket i reservationsordning.

Du kan också reservera material som finns tillgängligt på hyllan, varvid vi beställer verket t.ex. från Lojo, Vichtis eller Högfors enhet till det bibliotek som ligger närmast dig.

Det är avgiftsfritt att reservera biblioteksmaterial men för reserveringar som inte avhämtas tas ut en avgift på 1,50 €.

Du kan reservera material antingen genom att besöka kundservicen eller nätbiblioteket.
 

Reservering på nätbiblioteket

 • sök det verk du är ute efter i Finna-nättjänsten (lukki.finna.fi), och tryck på knappen ”Logga in för att reservera” vid tillgänglighetsinformationen om verket i sökresultatet
 • logga in på nättjänsten med ditt kundnummer och din PIN-kod
 • knappen för reservering av material har nu ändrats till formen ”Reservera”, tryck på Reservera-knappen
 • välj på rullgardinsmenyn det bibliotek där du vill avhämta din reservering
 • acceptera reserveringen
 • systemet bekräftar att reserveringen lyckades. Du får ett meddelande från biblioteket när du kan avhämta ditt lån
 • lånet ska avhämtas inom 7 dagar, tiden meddelas i det meddelande du har fått
 • reserveringar är avgiftsfria, men för material som inte avhämtas tas ut 1,50 €

Reservering kan inte göras på nätbiblioteket om…

 • Verkets enda volym är t.ex. under reparation
 • Låntagaren har låneförbud, mer än 10 euro i förseningsavgifter eller ett indrivningsbrev har skickats till låntagaren

Ankomstmeddelande

Du får ett meddelande om att du kan avhämta materialet antingen per e-post eller via SMS eller per brev beroende på det meddelandesätt du har kommit överens om med biblioteket. Om du är osäker på om du har meddelat ditt bibliotek om ditt nya telefonnummer eller din nya e-postadress, vänligen kontakta bibliotekets kundservice omedelbart. Materialet hålls reserverat i 7 dagar.
 

Reserveringsavgifter

 • Reserveringar är avgiftsfria
 • För reserverat material som inte avhämtas tas ut 1,50 €

Inköpsförslag

Om du vill föreslå material som biblioteket ska anskaffa, lämna in ett inköpförslag på webben eller på biblioteket. Vid behov reserverar vi verket för dig när det anskaffas till biblioteket. Kontrollera gärna först tillgängligheten på bibliotekets webbtjänst: lukki.finna.fi
 

Gå tillbaka upp
 

 

Related to the subject: