Specialundervisning på deltid

Specialundervisning på deltid ges i samband med övrig undervisning som kompanjonundervisning, antingen individuellt eller i smågrupp.  När barnet deltar i specialundervisningen håller man kontakt med vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren kan dock inte förbjuda att barnet ges specialundervisning om det med tanke på barnets lärande är nödvändigt.

Specialundervisningen på deltid kan vara tillfällig eller mer permanent.  Den ska ges de elever för vilka stödundervisningen inte räcker till. Specialundervisning på deltid kan ges de elever som har lindriga inlärningssvårigheter, utmaningar i ett enskilt läroämne eller svårigheter i uppmärksamhet, koncentration eller sociala färdigheter.

 

Related to the subject: