Planen för småbarnspedagogik

Esitys1Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen om småbarnspedagogik rätt till systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård. För att uppfylla detta ska en plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård.

Barnets plan för småbarnspedagogik ska utgå från barnets behov och barnets bästa. De mål som anges i planen ska gälla den pedagogiska verksamheten. Personalen ska i samarbete med vårdnadshavaren utarbeta barnets plan för småbarnspedagogik då barnet börjar på daghem eller i familjedagvård. Barnets åsikt och önskemål ska klarläggas och beaktas i planen. Personalen har ansvar för att hitta lämpliga sätt att klarlägga barnets perspektiv. De mål som beskrivs i barnens planer för småbarnspedagogik ska beaktas då verksamheten i barngruppen planeras och lärmiljöerna utvecklas.

Planen för småbarnspedagogik finns i elektronisk form på Peda.net. Planen är ett dokument som uppdateras och kompletteras. Efter den riksomfattande grundtexten har man i Lojo skrivit ner gemensamt överenskomna arbetssätt och prioriteringar samt lokala bästa praxis som ska följas.

Planen för småbarnspedagogik

 

Related to the subject: